อบรมหลักสูตร “การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับองค์กร”

“การพัฒนาความคิดเชิงนวัตกรรมสำหรับองค์กร”
วันศุกร์ที่ 22 กรกฏาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.
ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ดร.จักรเกียรติ์ เมธานัย
ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กรและวิเทศสัมพันธ์
อาจารย์พิฑูรย์ ทองฉิม
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วิทยากรละลายพฤติกรรม Dorksorn Nontisit
Project Manager: Tanawat Chinsamranwong