ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำผู้ประกอบการเข้าประเมินและกลั่นกรองโครงการ UBI รอบ 18 เดือน ปีงบประมาณ 2564

วันที่ 7 กรกฏาคม 2565 ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้นำผู้ประกอบการเข้าประเมินและกลั่นกรองโครงการ UBI รอบ 18 เดือน ปีงบประมาณ 2564 กับคณะกรรมการจากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จัดโดย ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 3 กิจการ ได้แก่ ซอสสเต็ก Halal Cafe / KALABARA ผลิตภัณฑ์จากกะลามะพร้าว/ ซุปปลาทะเล หจก.ลังสุกะ โปรดักส์ โดยเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบออนไลน์ ZOOM