เปิดรับสมัคร !!!! กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs

กิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาศักยภาพ SMEs ภายใต้โครงการปรับธุรกิจให้รองรับการเปลี่ยนแปลง
โดย ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ร่วมกับศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
รับสมัคร (2-16 ก.พ. 65)
วิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม สามารถพัฒนาต่อยอดโมเดลธุรกิจใหม่ เพื่อขยายธุรกิจเดิม จัดตั้ง ดำเนินธุรกิจรูปแบบใหม่ เพิ่มศักยภาพในการรองรับความเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์โควิด 19
คุณสมบัติผู้สมัคร
เป็นผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ที่จดทะเบียนนิติบุคคลเรียบร้อยแล้ว อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และปัตตานี
สมัครได้ที่
ประกาศผล
18 กุมภาพันธ์ 2565
ติดต่อสอบถาม
FB: ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
074-200300 ต่อ 200
091-0471909