อบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดทำระบบข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ผ่าน zoom Meeting

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร จัดอบรมหลักสูตร กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการจัดทำระบบข้อมูลส่วนบุคคลอย่างถูกต้อง ผ่าน zoom Meeting วันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 – 16.00 น .ให้กับบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด วิทยากรโดย คุณรัตนาวดี เกียรติซิมกุล