หลักสูตร “เทคนิคการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน จัดการข้อมูลจากกรมที่ดินสู่การสำรวจข้อมูลภาคสนาม เพื่อจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และการจัดทำราคาประเมินทุนทรัพย์”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน