หลักสูตร “การประยุกต์ใช้กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการที่ดี”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

หลักสูตร “การประยุกต์ใช้กฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารจัดการที่ดี”

10 กันยายน 2564 จำนวน 1 วัน (ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.)

ณ ห้องอบรม U-310 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

…………………………………………………………………………………….

 หลักการและเหตุผล

กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายที่บัญญัติสิทธิ หน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้างที่พึงปฏิบัติต่อกันเกี่ยวกับสภาพการจ้าง และสภาพการทำงานในสถานประกอบกิจการ ซึ่งในทางปฏิบัติได้เกิดข้อขัดแย้งความไม่เข้าใจระหว่างนายจ้าง ลูกจ้าง เกิดเป็นคดีความนำไปสู่ศาลแรงงาน มีบางคดีที่มีความซับซ้อน มีการอุทธรณ์จนถึงศาลฎีกา และศาลฎีกาได้มีคำพิพากษาคดีต่าง ๆ ไว้เป็นบรรทัดฐาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณาคดี ซึ่งคำพิพากษาฎีกาต่าง ๆ เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ปฏิบัติงาน ด้านบริหารงานบุคคลและหัวหน้างานควรนำมาศึกษาและนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา การฟ้องร้อง ประกอบกับปัจจุบันมีการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับ ดังนั้น ผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีความรู้ความเข้าใจ ในกฎหมายแรงงาน คดีแรงงานในแง่มุมต่าง ๆ เพื่อให้สามารถนำไปบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะและแนวคิดในการบริหารงานบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษา วิเคราะห์ปัญหาในกรณีศึกษา เพื่อเสริมสร้างกระบวนการคิดโดยใช้หลักกฎหมายได้อย่างถูกต้อง

กลุ่มเป้าหมาย

 • นายจ้าง ผู้ประกอบการ ฝายบริหาร
 • ผู้รับรับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล
 • บุคคลที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

คุณรัตนาวดี  เกียรติซิมกุล

 • มากกว่า 25 ปี ในประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์กร ของภาคเอกชน
 • ที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ใบอนุญาตเลขที่ C-TLS-084 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ ในโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมของกรมโรงงาน (CSR-DIW)
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการและด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • อดีตผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9 รุ่นที่ 2
 • ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน
 • อาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 1 วัน (ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.) ณ ห้องอบรม U-310 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้อการอบรม

เวลา เรื่อง
8.30 – 8.50 น. ลงทะเบียน และทำแบบทดสอบ Pre-test
9.00 – 10.30 น. หลักสัญญาจ้างแรงงาน และคดีเกี่ยวกับการกระทำผิดสัญญาจ้างแรงงาน
10.30 – 10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 – 12.00 น. หลักสภาพการจ้าง และคดีเกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไป เช่น การจัดวันหยุด วันลา เวลาพัก และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง
12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 – 14.30 น. การบริหารจัดการทางวินัย และคดีเกี่ยวกับการกำหนดวินัยและโทษทางวินัย การใช้ดุลยพินิจ ในการลงโทษ การกระทำความผิดร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที
14.45 – 16.00 น. การเลิกจ้าง และคดีเกี่ยวกับการเลิกจ้าง สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม และการดำเนินคดีในศาลแรงงาน
16.00 – 16.15 น. ปิดการอบรม และทำแบบทดสอบ Post-test

 

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และตอบคำถาม

ข้อเด่นของหลักสูตร

1.ตัวอย่างประกอบการบรรยาย ทำให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างเป็นประโยชน์ในการทำงาน

2.การอธิบายกฎหมายที่ไม่น่าเบื่อ และเข้าใจง่าย

อัตราค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) อัตราดังกล่าวได้รวม

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1เล่ม วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม /วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการพัฒนา

** ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม

วิธีประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน

 Pre-test, Post-test

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลังสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน
1. QR Code ใบสมัคร
2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันที่นั่ง
3. โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม