หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการและวิธีปฏิบัติ”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

หลักสูตร “กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล : หลักการและวิธีปฏิบัติ”

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) เวลา  09.00 -16.00 น.

ณ ห้องอบรม U310 อาคาร UPlaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

…………………………………………………………………………………….

 หลักการและเหตุผล
      พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ถูกบัญญัติขึ้นเนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีแนวโน้มการละเมิดสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิความเป็นส่วนตัวเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแสวงหาประโยชน์หรือเปิดเผยโดยมิชอบหรือโดยไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล กฎหมายฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้ในเดือนพฤษภาคม 2563 และได้กำหนดความรับผิดทางแพ่ง ทางอาญา และบทลงโทษทางการปกครองเพิ่มขึ้น
กฎหมายนี้ ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในหลายระดับ เนื่องจากองค์กรต้องกำหนดผู้ปฏิบัติงานให้มีหน้าหลายประการ เช่น หน้าที่เก็บ ใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่น การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล การให้สิทธิตรวจสอบ แก้ไข ลบแก่เจ้าของข้อมูล และการกำหนดหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจประเมินมาตรการตามกฎหมาย

วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ และปฏิบัติได้อย่างถูกต้องตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ได้แก่ การให้ความยินยอม กระบวนการเพื่อรองรับการใช้สิทธิอื่น ๆ ของเจ้าของข้อมูล และข้อยกเว้นตามกฎหมาย
2. เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถเก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้อย่างมั่นใจและถูกต้อง
3. เพื่อวิเคราะห์กระบวนการที่เกี่ยวข้องและประยุกต์ใช้เครื่องมือ Checklist

กลุ่มเป้าหมาย

 • นายจ้าง ผู้ประกอบการ ฝายบริหาร
 • ผู้รับรับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์
 • เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านบุคคล
 • บุคคลที่สนใจทั่วไป

วิทยากร

คุณรัตนาวดี  เกียรติซิมกุล

 • มากกว่า 25 ปี ในประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการพัฒนาองค์กร ของภาคเอกชน
 • ที่ปรึกษามาตรฐานแรงงานไทย (มรท.8001-2553) ใบอนุญาตเลขที่ C-TLS-084 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน
 • ที่ปรึกษาและผู้ทวนสอบ ในโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างมีส่วนร่วมของกรมโรงงาน (CSR-DIW)
 • ที่ปรึกษาด้านการจัดการและด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
 • อดีตผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานภาค 9 รุ่นที่ 2
 • ที่ปรึกษาของบริษัทเอกชน
 • อาจารย์พิเศษ/วิทยากรบรรยายพิเศษให้กับสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน

วันเวลาและสถานที่จัด
จำนวน 1 วัน (ตั้งแต่เวลา 9.00 – 16.00 น.) ณ ห้องอบรม U-310 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้อการอบรม

เวลา เรื่อง
8.30 – 8.50 น. ลงทะเบียน และทำแบบทดสอบ Pre-test
9.00 – 10.30 น. หลักกฎหมาย นิยามและขอบเขตของข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ประมวลข้อมูล และผลกระทบจาการบังคับใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
10.30 – 10.45 น. พัก 15 นาที
10.45 – 12.00 น. กระบวนการเตรียมความพร้อมขององค์กรเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกฎหมาย
12.00 – 13.00 น. พักเที่ยง
13.00 – 14.30 น. กระบวนการเตรียมพร้อมเพื่อการปฏิบัติให้สอดคล้องตามกฎหมายและแนวทางการจัดทำเอกสารกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
–   นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
–   แบบแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
–   แบบความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
–   เอกสารการจัดทำนโยบาย คู่มือ และแนวปฏิบัติ
14.30 – 14.45 น. พัก 15 นาที
14.45 – 16.00 น. ความเกี่ยวข้องของกฎหมายกับกฎหมายอื่น ๆ
ถ้ามีคนนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ เจ้าของข้อมูลจะทำอย่างไรได้บ้าง ?
บทลงโทษผู้ละเมิด ไม่ทำตามกฎมายนี้อาจะถูกโทษทางแพ่ง อาญา และบทลงโทษทางปกครอง
16.00 – 16.15 น. ปิดการอบรม และทำแบบทดสอบ Post-test

 

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย ยกตัวอย่างประกอบ และตอบคำถาม

ข้อเด่นของหลักสูตร
1. ตัวอย่างประกอบการบรรยาย สามารถนำไปใช้งานได้อย่างเป็นขั้นตอน
2. มีแบบประเมินความพร้อมที่สามารถนำไปใช้ในการประเมินสถานะตนเองได้
3. แนะนำการจัดทำ Data Flow เพื่อประเมินความเสี่ยง

อัตราค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน) อัตราดังกล่าวได้รวม

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1เล่ม วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม /วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการพัฒนา

** ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการอบรม

วิธีประเมินผลการเรียนรู้
Pre-test, Post-test

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลังสูตรจะได้รับวุฒิบัตรจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน
1. QR Code ใบสมัคร
2. รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันที่นั่ง
3. โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่  (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม