การสร้างอินโฟกราฟิก (Info graphic) ในงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

การสร้างอินโฟกราฟิก (Info graphic) ในงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) เวลา  09.00 -16.00 น.

ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 (U -309) อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

…………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตุผล

ข้อมูล ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างมากในการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า หากจะทำการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์สิ่งใดก็ตามให้มีประสิทธิภาพนั้น องค์ประกอบหนึ่งก็คือ การรู้จักและเข้าใจการจัดการข้อมูลเพื่อใช้ในการสื่อสารที่ดีด้วย ปัจจุบันถือได้อินโฟกราฟิก (Info graphic) ได้เข้ามาเป็นตัวช่วยในด้านการจัดการข้อมูลสำหรับงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่ได้อย่างคุ้มค่า เนื่องจากอินโฟกราฟิก (Info graphic) จะเป็นตัวช่วยให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจรายละเอียดที่ผู้ส่งสารต้องการนำเสนอข้อมูลได้อย่างง่าย รวดเร็ว โดยการใช้ภาพประกอบกับการนำเสนอข้อมูลที่สั้น กระชับ ก่อให้เกิดการจดจำ และดึงดูดความสนใจแก่ผู้พบเห็น เหตุนี้เอง จึงได้มีการจัดทำหลักสูตร“การสร้างอินโฟกราฟิก (Info graphic) ในงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้ การใช้อินโฟกราฟิก (Info graphic) เป็นตัวเชื่อมที่สำคัญที่จะทำให้การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เป็นไปได้อย่างสัมฤทธิ์ผล สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์กับสังคมยุคดิจิทัล

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการใช้อินโฟกราฟิก (Info graphic) ในงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะ และสามารถประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิก (Info graphic) ในงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้
 3. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดทัศนคติในเชิงบวกต่อการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์

กลุ่มเป้าหมาย

 1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ที่จำเป็นต้องออกแบบโปสเตอร์สำหรับการประชาสัมพันธ์
 2. อาจารย์/นักศึกษา/นักวิจัยที่จำเป็นต้องสร้างสื่อเพื่อการนำเสนอในเวทีต่างๆ
 3. ผู้ที่สนใจทั่วไปที่จำเป็นต้องใช้สื่อในการประชาสัมพันธ์

หมายเหตุ ผู้เข้าการอบรมควรมีพื้นฐานในการใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint  เบื้องต้นเพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ (Work Shop) อย่างทั่วถึง จึงกำหนดจำนวน  30  คนต่อรุ่น

วิทยากร

อาจารย์ชิตพล เอกสายธาร

ตำแหน่ง     อาจารย์ประจำงานเผยแพร่และส่งเสริมการเรียนรู้ดิจิทัล
ฝ่ายนวัตกรรมและการเรียนรู้ดิจิทัล ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 1 วัน  (6 ชั่วโมง)  เวลา  09.00 -16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  U -309  อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้อการอบรม

1.ทำความรู้จักกับอินโฟกราฟิก (Info graphic) และการใช้งาน
2.การออกแบบอินโฟกราฟิก (Info graphic) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint
3.การออกแบบอินโฟกราฟิก (Info graphic) ด้วยโปรแกรมออนไลน์
4.เทคนิคการออกแบบเพื่อการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์

รูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
 2. ลงมือปฏิบัติการจริงตลอดหลักสูตร
 3. กิจกรรมถาม-ตอบ จากผู้เข้ารับการอบรม

 ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 1,500 บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 • ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่ม และวัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการอบรม
 • บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ PC จำนวน 1 เครื่องต่อคน

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร 

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรก็ต่อเมื่อเข้ารับการอบรมในเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

1.สแกน QR Code ใบสมัคร
2.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ เพื่อยืนยันที่นั่ง
3.โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908
Website:  http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th

 กำหนดการโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร “การสร้างอินโฟกราฟิก (Info graphic) ในงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์”
จำนวน 1 วัน (6 ชั่วโมง) เวลา  09.00 -16.00 น.
ณ  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3  U -309  อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
08.45 – 09.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ทีมงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
09.00 – 10.00 น. บรรยายเชิงวิชาการ:

– ทำความรู้จักกับอินโฟกราฟิก (Info graphic)
– การนำข้อมูลมาใช้งาน

– พื้นฐานการออกแบบ

วิทยากร:
อาจารย์ชิตพล เอกสายธาร 
10.00 – 12.00 น. ปฏิบัติการ:

การออกแบบอินโฟกราฟิก (Info graphic) ด้วยโปรแกรม Microsoft PowerPoint

วิทยากร:
อาจารย์ชิตพล เอกสายธาร
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00 – 16.00 น. ปฏิบัติการ:

การออกแบบอินโฟกราฟิก (Info graphic) ด้วยโปรแกรมออนไลน์

วิทยากร:
อาจารย์ชิตพล เอกสายธาร
16.00 – 16.30 น. – เทคนิคการออกแบบเพื่อการสื่อสารได้อย่างสร้างสรรค์

– ตอบข้อซักถาม

วิทยากร:
อาจารย์ชิตพล เอกสายธาร

 

หมายเหตุ : หลักสูตรฝึกอบรมทั้งสองวันพักรับประทานอาหารว่าง 2 ช่วงเวลา
ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.45-15.00 น.