หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ (Train the Trainer to be Professional)

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

หลักสูตร เทคนิคการเป็นวิทยากรฝึกอบรมมืออาชีพ

(Train the Trainer to be Professional)

27-28 พฤษภาคม 2564 จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง)
ณ ห้องอบรม  
U-310  อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

…………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตุผล

ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ดีจำเป็นต้องมีมาตรฐาน มีกระบวนการถ่ายทอดส่งต่อความรู้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป ดังนั้นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาจึงอยู่ที่ผู้บริหาร หัวหน้างาน   ที่จะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญ สามารถที่จะฝึกสอน แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรขององค์กร ทุกระดับ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่ดี สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามเป้าหมายขององค์กรที่ได้ วางไว้ จากเหตุผลข้างต้น ผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ได้ดีนั้น จะต้องมีทักษะการเป็นวิทยากร รวมทั้งกระบวนการต่างๆ ในการสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและสามารถเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและทักษะต่างๆในการปฏิบัติงาน ให้แก่บุคลากรในสังกัดให้มีศักยภาพตามที่องค์กรมุ่งหวังต่อไป

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้พัฒนาทักษะและเสริมสร้างเทคนิคการเป็นวิทยากร
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์ อย่างมีหลักการและศิลปะ
 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มเป้าหมาย

 • วิทยากร ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
 • บุคคลทั่วไปที่ต้องปฏิบัติงานในการเป็นวิทยากร พิธีกร และบุคคลที่สนใจทั่วไป
 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ (Work Shop) อย่างทั่วถึง จึงกำหนดจำนวน 30  คนต่อรุ่น

วิทยากร

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ ปานเจี้ยง
 • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • วิทยากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างๆ มากมาย
 1. อาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ
 • ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
 • อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • วิทยากรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ มากมาย

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) ณ ห้องอบรม  U-310  อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้อการอบรม

 • บทบาท และหน้าที่ ความหมายและคุณสมบัติของวิทยากรต่อความสำเร็จขององค์กร
 • การเตรียมความพร้อม และจุดแข็งในการเป็นวิทยากร
 • ศิลปะการพูด การใช้นำเสียง ภาษากาย เพื่อการถ่ายทอดอย่างมืออาชีพ
 • เตรียมการสู่ความสำเร็จของวิทยากร
 • การสร้างบรรยายกาศและการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
 • เทคนิคการแต่งกายและบุคลิกภาพที่เหมาะสม
 • กลยุทธ์สู่ความสำเร็จของวิทยากร
 • เทคนิคการเตรียมการสอน การเตรียมสื่อประกอบการสอน
 • ฝึกปฏิบัติ การทักทาย แนะนำตนเอง พูดประเด็นนำเสนอ และนำเสนอเรื่องที่ตนถนัดบอกความคาดหวังพร้อมเนื้อเรื่องรู้ดีของฉัน สรุปจบด้วยความประทับใจ ท่านละ 3-5 นาที พร้อมให้ข้อเสนอแนะเป็นรายบุคคล

รูปแบบการฝึกอบรม

บรรยาย เน้นปฏิบัติเป็นหลัก (workshop)

 ค่าลงทะเบียน

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1เล่ม วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม /วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการพัฒนา

ทั้งนี้ ค่าลงทะเบียนดังกล่าวยังไม่รวมค่าที่พัก และค่าเดินทางของผู้เข้ารับการอบรมการเปิดอบรมในแต่ละรุ่น รุ่นหวังผลการอบรม จึงกำหนดจำนวนผู้สมัครเพียง 30 ท่านเท่านั้น

 การประเมินผลมอบวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลังสูตรจะได้รับวุฒิบัตร จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

การรับสมัคร
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่(โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่ง สำเนาใบนำฝากเงิน (Ply in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th  สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรมล

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908
Website:  http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th

…………………………………………………………………….