หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือติดต่องาน และรายงานการประชุม”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

        หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ หนังสือติดต่องาน และรายงานการประชุม”

1 – 2 กรฎาคม 2564 จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง)

โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่

……………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

     การสื่อสารเป็นเครื่องมือในการทำงานของมนุษย์  รูปแบบการสื่อสารมีมากมายหลายสื่อหลายช่องทางการสื่อสารโดยการใช้หนังสือติดต่องานเป็นรูปแบบที่มีความเป็นแบบฉบับมากที่สุด โดยทั่วไปมักจะเรียกว่า “การเขียนหนังสือราชการ” แม้ว่าเจ้าของหนังสือที่ติดต่อหรือโต้ตอบกันเป็นทั้งส่วนราชการและมิใช่ส่วนราชการ รูปแบบของหนังสือราชการมี 6 ประเภท ได้แก่ หนังสือภายนอก หนังสือภายใน หนังสือประทับตรา หนังสือสั่งการ หนังสือประชาสัมพันธ์ และหนังสืออื่นๆ ที่ส่วนราชการจัดทำขึ้นหรือรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานทางราชการ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณ พุทธศักราช 2526 ซึ่งเป็นระเบียบแม่บท และต่อมามีการแก้ไขเพิ่มเติมอีกหลายครั้ง
แม้สังคมปัจจุบันเคลื่อนเข้าสู่การเป็นสังคมดิจิทัล การสื่อสารทางออนไลน์มีอิทธิพลต่อการสื่อสารขององค์กรต่างๆ ทั้งส่วนราชการและมิใช่ส่วนราชการ แต่การเขียนหนังสือราชการและหนังสือติดต่องานให้ถูกต้อง ตามรูปแบบที่กำหนด ใช้ภาษาไทยในการเขียนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ยังเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง การสื่อสารโดยการใช้รูปแบบและภาษาไทยถูกต้องตามที่กำหนดเป็นวัฒนธรรมการสื่อสารที่ควรอนุลักษณ์ หวงแหน และสืบทอดสู่อนุชนรุ่นหลัง  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ซึ่งมีหน้าที่บริการวิชาการแก่สังคม จึงกำหนดจัดโครงการบริการวิชาการด้านการเขียนหนังสือราชการ หนังสือติดต่องาน และงานการประชุม เพื่อบริการวิชาการแก่สังคมตามบทบาทหน้าที่ของสถาบันอุดมศึกษา

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมเข้าใจหลักการ และรูปแบบการเขียนหนังสือราชการได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ มีทักษะและความสามารถในการเขียนหนังสือราชการได้เป็นอย่างดี
 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการ/พนักงาน/หัวหน้างาน/ผู้บริหารในองค์กรของรัฐและเอกชน บุคคลที่สนใจทั่วไป จำนวน 30 คนต่อรุ่น

วิทยากร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาศ   ปานเจี้ยง

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

อดีตคณบดีคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อดีตเลขานุการสภามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
อดีตผู้อำนวยการสำนักนโยบายและงบประมาณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  สังกัดคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันเวลาและสถานที่จัด

จำนวน 2 วัน (12 ชั่วโมง) เวลา 09.00 – 16.00 น.

หัวข้ออบรม

 1. หลักการและสาระสำคัญของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ
 2. การบรรยายรูปแบบ ประเภท และองค์ประกอบของหนังสือราชการ
 3. การวิเคราะห์และเลือกใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาที่เหมาะสม สำหรับการเขียนหนังสือราชการ
 4. หลักการและรูปแบบจดบันทึกรายงานการประชุม
 5. ฝึกปฏิบัติการเขียนหนังสือรูปแบบต่างๆ และรายงานการประชุม
 6. ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้

 รูปแบบการฝึกอบรม

 1. บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point / รูปแบบผลงานที่สำเร็จแล้ว
 2. ฝึกปฏิบัติการเขียน
 3. วิทยากรให้ข้อมูลย้อนกลับ

การรับวุฒิบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมที่มีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลักสูตรจะได้รับวุฒิบัตร จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรคนละ 3,500 บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสาร/วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม/อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

ขั้นตอนการสมัครและชำระค่าลงทะเบียน

1.สแกน QR Code ใบสมัคร
2.รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
3.โอนค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน ในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทรศัพท์หมายเลขสายตรง 074-200-392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908
Website: http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th

………………………………………………………………………………………………..