บริการของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจขึ้นเพื่อเป็นการสนองต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ด้านการบริการวิชาการต่อชุมชนโดยตรง

ผู้รับบริการเป้าหมาย
– นักศึกษา บัณฑิต ศิษย์เก่า ที่มีความสนใจทางธุรกิจ
– บุคลากร อาจารย์ ที่สนใจและมีศักยาภาพทางธุรกิจ
– นักวิจัย นักวิชาการที่มีผลงานเชิงนวัตกรรม สามารถพัฒนาสู่กระบวนการทางธุรกิจ
– บุคคลทั่วไป ซึ่งมีรูปแบบธุรกิจเชิงนวัตกรรม และศักยภาพ

ธุรกิจเป้าหมาย
 – Advanced Technology/ Up-to-date Technology Business
– ธุรกิจหรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีและองค์ความรู้พื้นฐานทั่วไป
– ธุรกิจเน้นความคิดสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ประเพณี ศิลปะ ประวัติศาสตร์ ธรรมชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น
– ธุรกิจทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/Animation และ Digital Content
– ผลิตภัณฑ์ และบริการอื่นๆ ที่มีศักยภาพ

การบริการหลักในการบ่มเพาะธุรกิจ
     เมื่อเข้าร่วมบ่มเพาะกับหน่วยบ่มเพาะธุรกิจ ผู้เข้ารับการบ่มเพาะจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้เข้ารับการบ่มเพาะสามารถดำเนินธุรกิจตามแผนที่กำหนดไว้ โดยหน่วยบ่มเพาะธุรกิจมีทรัพยากรต่างๆ จัดเตรียมไว้ เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ โดยกิจกรรมในการบ่มเพาะของผู้ประกอบการแต่ละรายอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เข้ารับการบ่มเพาะ อย่างไรก็ตามกิจกรรมหลักๆ ที่ผู้ประกอบการมักต้องการความช่วยเหลือ ได้แก่

– การให้คำปรึกษาธุรกิจ
– การให้คำปรึกษาด้านเทคโนโลยี
– การหาเครือข่ายธุรกิจ
– การจับคู่ธุรกิจ
– การหาแหล่งทุน
– การสนับสนุนทรัพยากร
– การให้บริการทางด้านทรัพย์สินทางปัญญา
– การให้บริการด้านการอบรมพัฒนาบุคลากร
– การทดสอบตลาด และประชาสัมพันธ์
– การให้บริการด้านสัญญา และข้อกฎหมาย
– การพัฒนาสินค้าตันแบบ (Prototype) ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญและใช้ Lab Facility (ม/ส)
– การขอรับบริการอื่นๆ