กิจกรรมให้คำปรึกษาและพบผู้ประกอบการ พื้นที่ จังหวัดสตูล ประจำปี 2563

กิจกรรมให้คำปรึกษาและพบผู้ประกอบการ พื้นที่ จังหวัดสตูล ประจำปี 2563 เพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการใหม่ หรือ ผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 2 ปี เพื่อเข้ากระบวนการคัดเลือกเข้าเป็น Incubatee ของหน่วย UBI ตามข้อเสนอกำหนดโครงการ UBI 1. น้ำมันปลิงทะเล GAMAT BY SOFIA 2. บริษัท แม่ทม ของอร่อย จำกัด 3. วิสาหกิจชุมชน ฉิม เมล่อน และพบผู้ประกอบการเดิม ซึ่งได้รับการบ่มเพาะธุรกิจ จากทางศูนย์ฯ บริษัท อัลบารอกัตไทยเฮิร์บ จำกัด