ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของศูนย์ EIA เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดยอาจารย์อุบลรัตน์ ศรีวิเชียรอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ดร.กิตติ์รวี เลขะกุล รองผู้จัดการศูนย์ EIA อาจารย์พัชรินทร์ เสริมการดี นักวิชาการสิ่งแวดล้อมศูนย์ EIA ได้เข้าพบนายวิชัย สาสุนีย์ นายกเทศมนตรีเมืองทุ่งตำเสา และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 เพื่อนำเสนอข้อมูลวิชาการและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับงานในความรับผิดชอบของศูนย์ EIA ซึ่งในการเข้าพบครั้งนี้ได้รับการต้อนรับจากผู้บริหารและคณะเป็นอย่างดี