จัดอบรม

หลักสูตรการพัฒนาครู

“14 หลักสูตรคุณภาพ”

ปีงบประมาณ 2562 (คูปองครู) ผ่านการรับรองจากคุรุพัฒนา

Shopping หลักสูตรเดิมตั้งแต่มิถุนายน 2562 และพบกับหลักสูตรใหม่เร็วๆ นี้

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน ประจำปี 2562 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

1. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลในชั้นเรียน ของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สู่ Thailand ๔.๐
   4,030
5-7 ก.ค. 2562
19-21 ก.ค. 2562
26-28 ก.ค. 2562
โรงแรมญันนะตีย์ (เดิมชื่อโรงแรมซากุระ) อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


2. นวัตกรรมการเรียนการสอนและรายงานการใช้กลุ่มสาระ การเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   3,200
19-21 ก.ค. 2562
 
9-11 ส.ค. 2562
ห้อง 3-413 บรรยาย 1-302 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ห้อง U-301 บรยาย 1-302 ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


3. อบรมเทคนิคการสอบ CEFR
   4,020
5-7 ก.ค. 2562
19-21 ก.ค. 2562
Mini IDC (U-302) ชั้น 3 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


4. การพัฒนากิจกรรมศิลปะสาหรับครูประถมศึกษา
   3,860
13-14 ก.ค. 2562
20-21 ก.ค. 2562
27-28 ก.ค. 2562
3-4 ส.ค. 2562
17-18 ส.ค. 2562
ห้องอบรมมะหาด U-301 ชั้น 3 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


5. การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนด้วยการวิจัย การศึกษารายกรณี
   2,730
13-15 ก.ค. 2562
23-25 ส.ค. 2562
โรงแรมบีพีแกรนด์หาดใหญ่


6. การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน
   1,900
6-7 ก.ค. 2562
3-4 ส.ค. 2562
โรงแรมบีพีแกรนด์หาดใหญ่


7. การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
   2,170
20-21 ก.ค. 2562
17-18 ส.ค. 2562
โรงแรมหาดใหญ่พาราไดซ์


8. ครูและเทคโนโลยีการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21
   3,100
5-7 ก.ค. 2562
12-14 ก.ค. 2562
19-21 ก.ค. 2562
9-11 ส.ค. 2562
16-18 ส.ค. 2562
23-25 ส.ค. 2562
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309 ช้ัน 3 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


9. ศิลปะการอ่านร้อยกรองเพื่อการสอนภาษาไทย
   3,460
12-14 ก.ค. 2562
25-27 ก.ค. 2562
9-11 ส.ค. 2562
16-18 ส.ค. 2562
โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่


10. กฎหมายสาหรับครูเพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
   2,960
19-21 ก.ค. 2562
2-4 ส.ค. 2562
16-18 ส.ค. 2562
30-31 ส.ค. 2562 - 1 ก.ย. 2562
ห้องอบรม IDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


11. การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้
   3,440
4-7 ก.ค. 2562
18-21 ก.ค. 2562
1-4 ส.ค. 2562
29-31 ส.ค.-1 ก.ย. 2562
12-15 ก.ย. 2562
โรงแรมนิวซีซั่น หาดใหญ่


12. ครูกับการทางานเป็นทีม
   3,460
6-7 ก.ค. 2562
27-28 ก.ค. 2562
10-11 ส.ค. 2562
17-18 ส.ค. 2562
7-8 ก.ย. 2562
14-15 ก.ย. 2562
โรงแรมหาดแก้ว รีสอร์ท จังหวัดสงขลา


13. การพัฒนาการเรียนการสอนเยาวชนไทย สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล
   2,260
27-28 ก.ค. 2562
10-11 ส.ค. 2562
ห้องอบรมIDC ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


   
6-7 ก.ค. 2562
24 -25 ส.ค. 2562
ห้องอบรม U-301 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ติดต่อประสานงาน

**หมายเหตุ** : วันและเวลา สถานที่ อาจมีการเปลี่ยนแปลง ตามความเหมาะสม
ติดต่อประสานงานหน่วยพัฒนาครู มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 074-200-392-4
โทรศัพท์มือถือ 091-0471908 E-mail: training@hu.ac.th Website: iipodhu.ac.th
ID Line : 091-0471908