หลักสูตรที่ผ่านการรับรอง สพฐ.

จำนวน 32 หลักสูตร

หลักสูตรที่เปิดการอบรม สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร ประจำปี 2563
หลักสูตรข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม ได้ตามความเหมาะสม
ขอความกรุณาตรวจสอบวันที่จัดอบรมอีกครั้งก่อนสมัครเข้าร่วมอบรม
โทรศัพท์ : 074-200392-4  มือถือ : 091-047-1908หรือ Facebook : สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

 

1 การพัฒนากิจกรรมศิลปะสำหรับครูประถมศึกษา รายละเอียด ลงทะเบียน
2 ศิลปะการอ่านร้อยกรองเพื่อการสอนภาษาไทย รายละเอียด ลงทะเบียน
3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้เกิดประสิทธิผลในชั้นเรียนของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สู่Thailand ๔.๐ รายละเอียด ลงทะเบียน
4 การวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ.2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพื่อการเรียนการสอนในห้องเรียนตามมาตรการวิชาชีพชั้นสูง รายละเอียด ลงทะเบียน
5 การวิจัยพัฒนานวัตกรรมการศึกษาที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ รายละเอียด ลงทะเบียน
6 การจัดการเรียนรู้ สาระวิชาภูมิ – ประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน รายละเอียด ลงทะเบียน
7 ครูและเทคโนโลยีการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 รายละเอียด ลงทะเบียน
8 กฎหมายสำหรับครูเพื่อการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ รายละเอียด ลงทะเบียน
9 นวัตกรรมการเรียนการสอนและรายงานการใช้กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา รายละเอียด ลงทะเบียน
10 อบรมเทคนิคการสอบ CEFR รายละเอียด ลงทะเบียน
11 เทคนิคการสอนบัญชีเบื้องต้นตามแนวคิด Active Learning รายละเอียด ลงทะเบียน
12 การพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน รายละเอียด ลงทะเบียน
13 ครูกับการทำงานเป็นทีม รายละเอียด ลงทะเบียน
14 การพัฒนาการเรียนการสอน เยาวชนไทย สู่ความเป็นพลเมืองดิจิทัล รายละเอียด ลงทะเบียน
15 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 รายละเอียด ลงทะเบียน
16 การแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงของผู้เรียนด้วยการวิจัยการศึกษารายกรณี รายละเอียด ลงทะเบียน
17 การพัฒนากิจกรรมสภานักเรียน รายละเอียด ลงทะเบียน
18 เรียนรู้แบบ Montessori เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาและทักษะด้านอารมณ์ของเด็กปฐมวัย รายละเอียด ลงทะเบียน
19 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการออกแบบและการสร้างเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้
สำหรับครูในศตวรรษที่ 21
รายละเอียด ลงทะเบียน
20 การจัดการเรียนรู้ สาระวิชาภูมิ – ประวัติศาสตร์ เพื่อการท่องเที่ยวชุมชน รายละเอียด ลงทะเบียน
21 การจัดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อสร้างความสุขในการเรียนรู้ รายละเอียด ลงทะเบียน
22 การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนา 4 ทักษะสมองแห่งอนาคตของเด็กปฐมวัย รายละเอียด ลงทะเบียน
23

กฎหมายสำหรับครูที่เกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของเด็กและเยาวชนเพื่อการจัด

การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ

รายละเอียด ลงทะเบียน
24 เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษเบื้องต้น รายละเอียด ลงทะเบียน
25 เทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสุขศึกษาและกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายทางพลศึกษา รายละเอียด ลงทะเบียน
26 จิตวิทยาการสอนสำหรับครู รายละเอียด ลงทะเบียน
27 การผลิตสื่อวิดีโอเพื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro รายละเอียด ลงทะเบียน
28 การสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในยุคดิจิทัล รายละเอียด ลงทะเบียน
29 การพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก รายละเอียด ลงทะเบียน
30 การสร้างเครื่องมือวิจัยและการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับครู รายละเอียด ลงทะเบียน
31 กฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ รายละเอียด ลงทะเบียน
32 การประยุกต์ใช้อินโฟกราฟิกกับสื่อการสอน ด้วยโปรแกรม MS Power Point, Prezi และ Powtoon รายละเอียด ลงทะเบียน

 

 

 

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสม

ช่องทางการติดต่อ : สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

โทรศัพท์ 074-200-392-4 โทรสาร 074-424-383 มือถือ 091-047-1908 Email: training@hu.ac.th