In-house Training

1. หลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Communicative English)

ภาษาอังกฤษถือว่าเป็นภาษาที่มีความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่สามารถใช้ได้ทั่วโลก โดยเฉพาะองค์กรที่ดำเนินธุรกิจข้ามชาติหรือธุรกิจส่งออก ซึ่งจำเป็นต้องติดต่อประสานงานกับลูกค้าเป็นประจำ หรือลูกค้าเดินทางมาเยี่ยม หรือตรวจสอบสินค้า นอกจากนี้ปัจจุบันรัฐบาลก็ส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาท่องเที่ยวซื้อสินค้าหรือบริการในประเทศมากขึ้น หากบุคลากรในหน่วยงานสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ย่อมได้เปรียบในเรื่องของการเจรจาต่อรอง การสร้างสัมพันธภาพ การเสนอขายสินค้าและบริการ ส่งเสริมให้เกิดภาพลักษณ์ขององค์กรเป็นสากลมากขึ้นด้วย ดังนั้น องค์กรควรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรได้รับความรู้ มีทักษะที่ดีในการสื่อสารภาษาอังกฤษที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. เพิ่มพูนศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้เป็นอย่างดี

2. สามารถพัฒนาทักษะในการอ่าน และเขียนภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในเชิงธุรกิจได้

3. สามารถนำความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษไปพัฒนาการสื่อสารของตนเองได้อย่างถูกต้อง และทราบถึงขนบธรรมเนียมในการโต้ตอบภาษาอังกฤษเชิงธุรกิจ

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติงานกับชาต่างชาติ

........................................................

 


2. หลักสูตร ภาษาอังกฤษธุรกิจสำนักงาน (English in Workplace)

นับวันภาษาอังกฤษยิ่งจะมีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านต่างๆขององค์กรมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากภาษาอังกฤษได้กลายเป็นภาษาโลกที่คนทั่วโลกส่วนใหญ่ยอมรับให้เป็นภาษานานาชาติ (International Language) หรือภาษาสากล (Global Language) สำหรับใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ดังนั้น การเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้มีความรู้สามารถด้านภาษาอังกฤษจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสามารถเริ่มได้จากในน่วยงานของตนเอง โดยเฉพาะหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติร่วมกับชาวต่างชาติ การฝึกให้สามารถใช้ภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานในสำนักงานจะเป็นการช่วยให้บุคลากรกล้าที่จะใช้ภาษาอังกฤษมากขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาให้องค์กรอยู่ในระกับสากลและเป็นที่น่าเชื่อถือของลูกค้าและบุคคลทั่วไป

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. สามารถสนทนาทางโทรศัพท์ การรับ ฝากข้อความได้อย่างถูกต้อง

2. สามารถต้อนรับ และสร้างความประทับใจให้แก่ผู้มาเยี่ยมชมหรือติดต่องานที่หน่วยงานได้เป็นอย่างดี

3. สามารถตอบจดหมาย หรือ E-mail ได้อย่างถูกต้องตามหลักมาตรฐาน

4. สามารถนำเสนองานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ

5. สามารถร่วมประชุมและจดบันทึกการประชุมเป็นภาษาอังกฤษได้

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือผู้ที่ต้องปฏิบัติงานกับชาวต่างชาติ

........................................................

 


3. หลักสูตร การใช้โปรแกรม Microsoft Office อย่างมืออาชีพ

โปรแกรม Microsoft Office เป็นโปรแกรมใช้งานที่ได้รับความนิยมกันอย่างกว้างขวาง เนื่องด้วยมีความสามารถในการจัดการงานได้อย่างหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นจดหมาย รายงาน หนังสือ ใบเสนอราคา การจัดเก็บข้อมูล การนำเสนอข้อมูล เรียกได้ว่าครอบคลุมงานแทบทุกส่วนงานก็ว่าได้ แต่จะมีสักกี่คนที่ทราบถึงความสามารถของ Microsoft Office ได้อย่างแท้จริง หลายนคนยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่างานบางอย่างจัดการได้โดยโปรแกรมของ Microsoft Office หลักสูตรนี้จะนำเสนอโปรแกรมของ Microsoft Office ที่นิยมใช้ในการทำงานโดยให้ผู้เข้าอบรมได้ทราบความสามารถในการทำงานของแต่ละโปรแกรมและนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่า

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. สามารถใช้ประโยชน์จากโปรแกรม Microsoft Office 2007 ได้อย่างหลากหลาย

2. สามารถทำให้การจัดการงานด้านเอกสารข้อมูลมีความรวดเร็วขึ้นจากการใช้โปรแกรมดังกล่าว

3. มีความสามารถในการจัดการด้านเอกสารและจัดเก็บเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

4. สามารถจัดทำเอกสารนำเสนอได้อย่างน่าประทับใจ

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน เลขานุการ หรือเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย

........................................................