In-house Training

1. หลักสูตร 5 ส. เพื่อการพัฒนางานและเพิ่มผลผลิต

องค์กรที่ต้องการพัฒนางานและเพิ่มผลผลิต ย่อมหลีกหนีไม่พ้นที่จะต้องนำกิจกรรม 5 ส.มาใช้เป็นพื้นฐานเพื่อการเริ่มต้น ก่อนที่จะใช้เทคนิคอื่น ๆ เนื่องจากกิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมพื้นฐานของกิจกรรมเพิ่มผลผลิตอื่น ๆ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรม เป็นการสร้างนิสัยในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ลด ความสูญเสียจากกระบวนการปฏิบัติงาน ลดความสูญเปล่าขององค์กร และลดอุบัติเหตุในการทำงาน ส่งผลให้พนักงานมีขวัญและกำลังใจดี สภาพแวดล้อมการทำงานดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบหลักของการพัฒนางาน และนำไปสู่ผลผลิตที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ในกระบวนการทำกิจกรรม 5 ส.

2. สามารถนำความรู้ไปปรับใช้ในหน่วยงานของตนเอง และเพิ่มผลผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. สามารถลงมือปฏิบัติกิจกรรม 5 ส.ได้อย่างมีประสิทธิผล

4. ทราบถึงปัญหา อุปสรรคและการส่งเสริมกิจกรรม 5 ส.ให้ดำเนินได้อย่างต่อเนื่อง

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบกิจกรรม 5 ส. คณะทำงาน 5 ส. คณะกรรมการ 5 ส. หัวหน้าทีม 5 ส.

........................................................

 


2. หลักสูตร เทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส. (5 S Auditing Techniques)

กิจกรรม 5 ส. เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้พนักงานจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานที่ทำงาน ฝึกสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีและปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานของการทำงานที่มีประสิทธิภาพและเป็นพื้นฐานของกิจกรรมหรือเทคนิคของการเพิ่มผลผลิตอื่น ๆ แต่หากปล่อยให้พนักงานดำเนินกิจกรรม 5 ส.ไปโดยไม่มีการกระตุ้นพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอสุดท้ายกิจกรรม 5 ส.ก็จะล้มเหลว การตรวจประเมิน 5 ส. อย่างสม่ำเสมอจึงเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่ช่วยกระตุ้นและผลักดันให้กิจกรรม 5 ส.ดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องจนกลายเป็นนิสัยและวัฒนธรรมขององค์กร แต่ผู้ที่จะตรวจประเมินกิจกรรมได้ต้องมีความรู้ เทคนิค และแบบแผนการตรวจและให้คำแนะนำอย่างถูกต้อง ดังนั้น หากองค์กรต้องการให้กิจกรรม 5 ส.ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ จึงควรฝึกเทคนิคการตรวจประเมิน 5 ส.ที่ถูกต้อง การให้คำแนะนำเพื่อปรับปรุงพื้นที่ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินกิจกรรมให้กับผู้ตรวจประเมินขององค์กร

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการกิจกรรม 5 ส

2. เข้าใจหลักการตรวจที่ดี และสามารถประยุกต์ใช้ เทคนิคการตรวจ วิธีการตรวจ การให้คะแนน และการเสนอแนะปรับปรุง

3. เกิดทักษะการตรวจประเมิน 5 ส.โดยการฝึกปฏิบัติจริง

4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานของตนเองได้

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : คณะทำงาน 5 ส. ,คณะกรรมการ 5 ส. ,หัวหน้าทีม 5 ส.หรือคณะทำงานที่มีหน้าที่ตรวจประเมิน

........................................................

 


3. หลักสูตร การปรับปรุงงานอย่างง่ายด้วยไคเซ็น (Kaizen for Work Improvement)

การปรับปรุงการทำงานเป็นสิ่งที่องค์กรต้องการจากบุคลากรเป็นอย่างมาก แต่สิ่งที่องค์กรต้องการมากกว่านั้นคือ การพัฒนาต้องเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มิใช่ปรับปรุงเมื่อหัวหน้างานสั่งให้ทำแต่ให้การปรับปรุงนั้นอยู่ในจิตสำนึก ปรับปรุงทีละเล็ก ทีละน้อยแต่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหลักการปรับปรุงงานเช่นนี้เรียกว่า ไคเซ็น (Kaizen) ไคเซ็นเป็นกิจกรรมหนึ่งที่มีประสิทธิผลและนิยมใช้ในหลาย ๆ องค์กร ดังนั้นเพื่อเป็นการสร้างนิสัยรักการพัฒนา ปรับปรุงงานโดยพนักงานไม่รู้สึกว่าถูกบังคับ และทำได้โดยง่าย องค์กรควรสร้างความรู้ความเข้าใจ ในหลักการไคเซ็น (Kaizen) เทคนิคการนำไปใช้ในงานได้จริง ซึ่งสามารถได้รับจากการอบรมในหลักสูตรนี้

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

  1. เข้าใจแนวคิดของการทำไคเซ็น (Kaizen) และเรียนรู้วิธีการค้นหาจุดที่ควรปรับปรุงในการทำงาน
  2. ทราบถึงเทคนิคการปรับปรุงงานและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานได้
  3. ทราบถึงหลักการ ECRS เพื่อการปรับปรุงงาน
  4. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรของตนเองได้ดี

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน

........................................................

 


4. หลักสูตร การพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรม Quality Control Circle (QCC)

บุคคลแต่ละบุคคลมีความรู้แตกต่างกันไป องค์กรจะทำอย่างไรให้สามารถดึงความรู้และศักยภาพของแต่ละบุคคลมาใช้ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ กิจกรรม QCC จึงเป็นทางเลือกหนึ่งของเครื่องมือในการบริหารจัดการ ที่ให้ความสำคัญต่อความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล นำไปสู่ความภาคภูมิใจ การสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในการทำงานและการประสานงานในอนาคต ส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีส่วนร่วมในการพัฒนางาน และพัฒนาตนเอง โดยเกิดจากการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตั้งแต่ผู้บริหารจนถึงพนักงานปฏิบัติการ เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งยังเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี และหากสามารถทำให้รูปแบบการพัฒนาคุณภาพงานด้วยกิจกรรม QCC เป็นส่วนหนึ่งของการทำงานตามปกติ องค์กรก็จะสามารถสร้างประโยชน์กลับคืนได้อย่างมากมาย

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. ทราบถึงหลักการและแนวคิดของ QCC

2. ทราบถึงวิธีการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กรตามหลักการ QCC

3. สามารถกำหนดหัวข้อปัญหาและหัวข้อกิจกรรมได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

4. สามารถแก้ไขปัญหาโดยใช้ QC STORY ได้

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน พนักงาน

........................................................

 

5. หลักสูตร การลดต้นทุน (Cost Reduction)

ต้นทุนเป็นปัจจัยสำคัญในอันดับต้น ๆ ในการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากสภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น องค์กรไม่สามารถเพิ่มกำไรโดยการเพิ่มราคาได้ เพราะลูกค้ามีทางเลือกมากมาย ดังนั้น วิธีการสร้างกำไรโดยไม่ต้องเพิ่มราคา การลดต้นทุนนั้นไม่จำเป็นว่าจะต้องลดที่ส่วนงานการผลิตเท่านั้น แต่สามารถใช้วิธีการลดต้นทุนกับส่วนงานสำนักงานอื่น ๆ ได้และทำให้ต้นทุนรวมทั้งองค์กรลดลง ดังนั้นการดำเนินกิจการจึงมุ่งเน้นไปในทางการลดต้นทุนแต่ไม่ลดคุณภาพ ลดความสูญเสียในการผลิตหรือการทำงาน เมื่อต้นทุนลดก็สามารถสร้างกำไรได้เท่าเดิมหรือหากจัดการกับวิธีการลดต้นทุนอย่างถูกวิธีอาจทำให้ได้กำไรเพิ่มขึ้นอีกด้วย หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้บริหาร ผู้จัดการ ได้ทราบถึงวิธีการลดต้นทุนที่สามารถเพิ่มผลผลิตได้ และปรับใช้ในหน่วยงานของตนเองเพื่อการได้เปรียบในการแข่งขันต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. สามารถระบุปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างต้นทุน

2. สามารถวิเคราะห์ต้นทุนได้อย่างเป็นระบบ

3. สามารถเข้าใจขั้นตอนและเครื่องมือที่ใช้ในการลดต้นทุน

4. สามารถประยุกต์ใช้เทคนิคการลดต้นทุนเข้ากับงานประจำไป

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร ผู้จัดการ หัวหน้างานทุกระดับ

........................................................

 


6. หลักสูตร การวางระบบบัญชี

ในการดำเนินธุรกิจไม่ว่าจะประเภทใดย่อมมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือ ผลตอบแทนหรือกำไรที่องค์กรจะได้รับ การที่องค์กรจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องประกอบด้วยระบบการจัดการที่ดี การขายและการผลิตที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีระบบการจัดการด้านบัญชีที่มีคุณภาพอีกด้วย ดังนั้นองค์กรจึงต้องมีการวางระบบบัญชีที่ดี ซึ่งเป็นลักษณะของการจัดเตรียมเกี่ยวกับรูปแบบเอกสารระบบบัญชี และรายงานที่มีความถูกต้อง และสอดล้องกับระบบบัญชี ด้วยเหตุผลดังกล่าว งานวางระบบบัญชีขององค์กรจำเป็นต้องกระทำด้วยความรู้จริง รอบคอบ และรัดกุมในทุกด้าน และให้สอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายบริหาร เพื่อทำให้องค์กรได้รับผลประโยชน์สูงสุดจากการมีระบบบัญชีที่ดี

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. ทราบถึงความจำเป็นของระบบบัญชีที่มีคุณภาพ

2. สามารถวางระบบบัญชี ระบบเอกสาร และการตรวจสอบได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในหน่วยงานให้เกิดต้นทุนที่ลดลงหรือได้กำไรเพิ่มขึ้นจากการวางระบบบัญชีที่ถูกต้อง รัดกุม

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัญชี เจ้าหน้าที่วางระบบบัญชี

........................................................

 


7. หลักสูตร การจัดทำงบประมาณ (Budgeting)

การบริหารงานยุคใหม่ องค์กรมักจะมีการวางแผนงาน ทั้งแผนประจำปี แผนโครงการ แผนการทำงานของแต่ละหน่วยงานแผนระยะสั้นและ ระยะยาว และเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ ผู้บริหารมักจะมีการกำหนดวิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเพื่อให้แต่ละฝ่ายได้ดำเนินการ ซึ่งเครื่องมือที่สำคัญของการดำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ คือ งบประมาณ การจัดทำงบประมาณเป็นหัวใจหลักของการวางแผนการทำงาน เนื่องจากองค์กรต้องควบคุม และบริหารให้งบประมาณเป็นไปตามนโยบายขององค์กร ดังนั้น ผู้ที่จัดทำโครงการหรือ ทำหน้าที่จัดทำงบประมาณ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้ถึงเทคนิคในการจัดทำงบประมาณอย่างมีคุณภาพ เพื่อผลการดำเนินงานตามโครงการหรือแผนงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. ทราบถึงวิธีจัดทำงบประมาณอย่างถูกต้องและมีหลักเกณฑ์

2. สามารถควบคุมการดำเนินงานขององค์กรและฝ่ายของตนเองให้อยู่ในหลักเกณฑ์งบประมาณรวมขององค์กรได้

3. สามารถใช้งบประมาณไปประเมินและเปรียบเทียบรายได้และรายจ่ายได้เป็นอย่างดี

4. สามารถประเมินการเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและโครงสร้างทางการเงินซึ่งจะทำให้ทราบสภาพคล่องของการเงินและความสามารถในการชำระหนี้

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ผู้จัดทำงบประมาณ

........................................................

 


8. หลักสูตร การจัดทำต้นทุนมาตรฐานและการวิเคราะห์ผลแตกต่างของต้นทุนมาตรฐานเพื่อวางแผนกำไร (Standard Cost & Cost Variance for Profit Planning)

องค์กรที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินงานส่วนใหญ่จะให้สำคัญต่อการจัดทำข้อมูล บัญชีต้นทุน และบัญชีบริหาร เพื่อประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหาร หลายธุรกิจมักจะใช้ ต้นทุนมาตรฐาน (Standard Cost) ซึ่งต้นทุนมาตรฐานถือเป็นเครื่องมือทางการบริหารได้อย่างดี โดยสามารถนำไปใช้ในการวางแผนการผลิต การกำหนดราคา การควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญต่อความรู้ความสามารถที่ถูกต้องในการจัดทำต้นทุนมาตรฐานให้กับผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ผู้จัดทำต้นทุน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำต้นทุนมาตรฐาน อันจะส่งผลให้องค์กรก้าวสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจ

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการและวิธีการจำแนกต้นทุนการผลิต การบันทึกบัญชีต้นทุน

2. มีเทคนิคในการจัดทำต้นทุนมาตรฐานให้มีประสิทธิภาพ

3. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการคำนวณต้นทุนการผลิตและการวิเคราะห์ผลแตกต่างของต้นทุนมาตรฐานเพื่อวางแผนกำไร

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่บัญชี หรือ เจ้าหน้าที่ต้นทุน

........................................................