In-house Training

1. หลักสูตร การคิดเชิงบวกเพื่อพัฒนาตนเองสู่ความสำเร็จ (Positive Thinking for Success)

หลายคนต้องล้มเหลวในการดำเนินชีวิตและการทำงานเนื่องจากมีความคิดในเชิงลบต่อสิ่งรอบข้าง แม้แต่ตนเอง ทั้งที่ในตนเองนั้นมีทั้งความคิดในเชิงบวกและลบ ทำอย่างไรให้เราสามารถสร้างความคิดในเชิงบวกต่อสิ่งต่างๆได้ เนื่องจากความคิดเชิงบวกเป็นจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ ไม่ว่าจะในการทำงานหรือการใช้ชีวิต ความคิดเชิงบวกนำมาซึ่งความนับถือตนเอง รับฟังคนรอบข้าง และทำให้ปรับตัวต่อความเปลี่ยนแปลงได้ง่าย แต่การสร้างความคิดเชิงบวกไม่ใช่เรื่องง่าย วิธีการสร้างความคิดเชิงบวกมีหลายวิธี และต้องใช้ระยะเวลาในการปรับตัว ทั้งในเรื่องการคิดถึงตนเองในเชิงบวก หรือการพูดกับผู้อื่นด้วยประโยคเชิงบวก  หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เข้าฝึกอบรม ทราบแนวทางในการพัฒนาความคิดที่ดีต่อตนเอง การทำงานและองค์กร มองภาพการทำงานในเชิงบวก และพร้อมที่จะฝ่าฟันทำงานให้ประสบความสำเร็จ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและคนรอบข้าง พร้อมทั้งมีความสุขกับการทำงาน และการใช้ชีวิตส่วนตัว ซึ่งจะนำมาซึ่งความสำเร็จของตนเองและองค์กร

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. สามารถปรับเปลี่ยนแนวคิดและการปฏิบัติเชิงบวกให้กับตนเอง รวมถึงการใช้ชีวิตในการทำงาน

2. สามารถนำเทคนิคการคิดเชิงบวกมาใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

3. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่น หรือพัฒนาสู่การทำงานเป็นทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ผู้ที่ต้องการปรับทัศนคติในเชิงบวกเพื่อสร้างพลังในการทำงาน

........................................................

 

2. หลักสูตร การพัฒนาความคิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์ (Creative Lateral Thinking Skill Development)

การแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงขึ้นทุกวัน ทำให้องค์กรต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการบริการใหม่ ๆ เพื่อสนองความต้องการของผู้บริโภค รวมทั้งพัฒนากระบวนการทำงานใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถทำงานรวดเร็วทันต่อการเปลี่ยนแปลง จากเหตุผลดังกล่าวองค์กรต้องให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความคิดเชิงสร้างสรรค์ การพัฒนาความคิดให้ต่างจากความคิดเดิม ๆ หรือการกล้าที่จะคิดนอกกรอบ ซึ่งจะนำไปสู่สิ่งใหม่ ๆ ความคิดที่ไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์เดิม ๆ หรือยึดถือมาอย่างเคยชิน องค์กรต้องให้โอกาสและกระตุ้นให้บุคลากรได้คิดนอกกรอบอย่างสร้างสรรค์และถูกวิธี และจะเป็นการจุดประกายความคิด ช่วยให้องค์กรได้สิ่งที่ดีกว่า

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. จุดประกายความคิดเชิงสร้างสรรค์ และนำไปใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันได้
2. เรียนรู้เทคนิคการคิดเชิงสร้างสรรค์ และการกำจัดสิ่งที่ปิดกั้นความคิดสร้างสรรค์
3. มีแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ / บริการ หรือกระบวนการทำงานให้กับองค์กร

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน เจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย หรือนักออกแบบ


........................................................

 


3. หลักสูตร การสื่อสารและการประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Communication and Co-ordination)

ทุกวันนี้หลายองค์กรพยายามนำเอาเทคโนโลยี หรือเทคนิคการบริหารใหม่ๆ เข้ามาใช้ในองค์กร เพื่อมุ่งหวังให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ที่ดี แต่สิ่งหนึ่งที่มักถูกละเลยคือ การสื่อสารและการประสานงาน ซึ่งหากการสื่อสารและประสานเกิดปัญหาย่อมเป็นสาเหตุให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจกัน อันจะนำไปสู่ความขัดแย้ง ทำให้ระบบต่าง ๆ ที่องค์กรนำมาใช้ประสบกับความล้มเหลว เพราะไม่ได้ความร่วมมือหรือถูกต่อต้าน ดังนั้นก่อนที่องค์กรจะนำระบบต่างๆ มาใช้ จึงสมควรที่จะต้องพัฒนาทักษะการสื่อสารและการประสานงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถสื่อสารความคิดเห็นและความตั้งใจจริงของกันและกันได้อย่างชัดเจน เมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว การเข้าใจกัน การร่วมมือร่วมใจกัน การทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งย่อมเกิดขึ้นได้ การฝึกอบรมเรื่องนี้ จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเพิ่มขีดความสามารถให้แก่พนักงานทุกคน ทำให้พนักงานเห็นจุดอ่อนของการสื่อสารและการประสานงานในองค์กรของตนและได้มีส่วนร่วมในการจัดระบบการสื่อสารภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

  1. มีความรู้ ความเข้าใจ ด้านทัศนคติและพฤติกรรม ตลอดจนหลักการสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ
  2. พัฒนาทักษะในการสื่อสารและประสานงานระหว่างบุคคลและระหว่างหน่วยงาน ก่อให้เกิดการทำงานเป็นทีมที่นำไปสู่ความสำเร็จ
  3. ลดปัญหาความขัดแย้งอันเกิดจากการสื่อสารและประสานงานที่ไร้ประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

........................................................

 


4. หลักสูตร การเสริมสร้างภาวะผู้นำสำหรับผู้ปฏิบัติงาน (Leadership Empowerment)

การขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวหน้าในปัจจุบันนั้น นอกจากระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพแล้ว ผู้นำที่ดีและมีคุณภาพยังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับองค์กร ผู้นำที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างครบถ้วนทั้งด้านการบริหารงานและบริหารคน อีกทั้งยังต้องได้รับการยอมรับจากผู้อื่น แต่การที่จะได้ผู้นำที่ดีเข้ามาทำงานกับองค์กรนั้นเป็นเรื่องยาก ดังนั้นองค์กรจึงควรส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานนั้นมีภาวะผู้นำ ซึ่งสามารถนำทีมงานให้ประสบความสำเร็จและก้าวขึ้นมาเป็นหัวหน้างานหรือผู้นำในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  หลักสูตรนี้ จึงออกแบบให้มีการประเมินภาวะผู้นำ รูปแบบการนำของตนเอง เพื่อรู้จุดแข็ง จุดอ่อน และเสริมสร้างภาวะผู้นำของผู้เข้าอบรมให้สามารถเป็นผู้นำที่ขับเคลื่อน องค์กรให้ประสบความสำเร็จได้อย่างแท้จริง

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. เกิดความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาบทบาทและภาวะผู้นำของตนเองที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาองค์กร

2. เกิดทัศนคติที่เหมาะสมต่อการเป็นผู้นำที่ดีและพร้อมที่จะขับเคลื่อนทีมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. เกิดประสบการณ์และความรู้ในการพัฒนาศักยภาพภาวะผู้นำ ทั้งที่เป็นการพัฒนาความสามารถโดยตรงและการนำไปประยุกต์ใช้

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานทุกคน

........................................................

 


5. หลักสูตร สูตรสำเร็จการเป็นหัวหน้างาน (Supervisor Skills)

ฝูงสัตว์ต้องต้อน หมู่คนต้องนำ  ดังเช่นการทำงานในองค์กรที่ต้องมีหัวหน้างานเพื่อควบคุม พัฒนา และนำทีมงานให้ประสบความสำเร็จ มีหัวหน้างานหลายคนที่มีทักษะความรู้ในงานดี แต่กลับโดนต่อต้านหรือไม่ได้รับการยอมรับจากลูกน้อง เนื่องจากขาดทักษะของการเป็นหัวหน้างาน ขาดจิตวิทยาที่จะบริหารคน องค์กรจึงควรเห็นความสำคัญต่อการพัฒนาหัวหน้างานให้มีจิตวิทยาและเกิดทักษะการเป็นหัวหน้างาน เพื่อให้สามารถดูแลลูกน้องให้ได้ทั้งใจ...ได้ทั้งงาน ซึ่งท้ายที่สุดแล้วจะนำไปสู่ความสำเร็จโดยรวมขององค์กร

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. เข้าใจบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของการเป็นหัวหน้างาน

2. เพิ่มพูนทักษะการเป็นหัวหน้างานที่ดี

3. มีจิตวิทยาในการบริหารงาน บริหารคนและสามารถปรับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. เตรียมความพร้อมสำหรับการก้าวสู่การเป็นหัวหน้างานในอนาคต

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน

........................................................

 


6. หลักสูตร การสร้างทีมงาน (Team Building)

องค์กรสมัยใหม่ที่มีการกำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์การบริหารงานอย่างชัดเจน แต่หลายองค์กรกลับประสบปัญหาว่าแต่ละหน่วยงานในองค์กรกลับต่างคนต่างทำงานไปประสานกัน เนื่องจากการแข่งขันภายในองค์กร จนถึงขั้นมีการทะเลาะวิวาทกัน และเกิดปัญหาต่าง ๆ การสร้างทีมงานจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กรที่ผู้บริหารส่วนใหญ่เริ่มให้ความสำคัญไม่น้อยไปกว่าการสร้างระบบงานที่ดีเพราะถึงแม้ขั้นตอนการทำงานดีแต่หากคนไม่ปฏิบัติตามหรือเห็นความสำคัญแต่ส่วนงานของตนเอง ภารกิจก็ไม่อาจบรรลุได้ การทำงานเป็นทีม(TEAM WORK) จะก่อให้เกิดพลังในการทำงานเป็นหมู่คณะ ด้วยการทำงานร่วมกัน และเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การสร้างทีมงานนี้เป็นการเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติ (LEARNING BY DOING) สอนให้รู้จัก เสียสละ ต่อทีม ต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น เสริมสร้างความรักและสามัคคีในหมู่คณะ พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการรักองค์กรด้วย

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. เรียนรู้แนวคิดทัศนคติของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
2. เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการทำงานเป็นทีม และประโยชน์ในการทำงานเป็นทีม
3. เรียนรู้เทคนิคการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
4. พัฒนาทักษะการสื่อสารของทีมงานที่มีประสิทธิภาพ
5. เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานเพื่อความผูกพันกับองค์กรและเพื่อนร่วมงานนำไปสู่ความสำเร็จของตนเอง และทีมงาน

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

........................................................

 


7. หลักสูตร การพัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศด้วยกิจกรรม Walk & Rally (Walk & Rally)

องค์กรสมัยใหม่มีการกำหนดเป้าหมายร่วมกัน เน้นให้ทั้งองค์กรมีส่วนร่วมในการพัฒนา ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกหน่วยงาน  การทำงานเป็นทีมจึงเป็นหัวใจหลักในการพัฒนาองค์กรในปัจจุบัน องค์กรควรสร้างทีมงานให้มีความแข็งแกร่ง เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน กิจกรรมหนึ่งที่สามารถช่วยให้การทำงานเป็นทีมมีประสิทธิภาพคือ Walk & Car Rally ซึ่งได้รับการยอมรับว่าสามารถย่นระยะเวลาในการสร้างทีมงานอย่างได้ผล เนื่องจากทีมงานได้รับประสบการณ์ตรง จึงทำให้บุคลากรมีความตระหนักถึงความเชื่อมโยงระหว่างทีมกับความสำเร็จของงานได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. เพิ่มพูนประสบการณ์เรียนรู้ของบุคลารในด้านพฤติกรรมการทำงานร่วมกันในองค์กร ตลอดจนตระหนักถึงบทบาทของตนเองที่มีส่วนสร้างให้องค์กรประสบความสำเร็จ

2. เสริมสร้างการคิดอย่างเป็นระบบและการระดมสมองในการทำงานเป็นทีม รวมถึงการแก้ไขปัญหาต่างๆ

3. พัฒนาการทำงานเป็นทีม และการสื่อสารระหว่างทีม

4. เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการอยู่ร่วมกัน สามารถทำงานร่วมกันไดอย่างมีความสุข มีความเอื้ออาทร ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตลอดจนเกิดทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและผู้ร่วมงาน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประสานงานและปฏิบัติงานได้ดีขึ้นต่อไป

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

........................................................

 


8. หลักสูตร การบริหารEQเพื่อสร้างความสุขและความก้าวหน้าในอาชีพ

องค์กรต่าง ๆ มักจะให้ความสำคัญกับคนเก่ง แต่บางครั้งองค์กรก็ประสบกับปัญหาที่ว่าคนเก่งกลับไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน เนื่องจากการเป็นคนเก่งและคนดีเป็นคนละสิ่งกัน บางคนใช้อารมณ์ในการตัดสินใจ ในการใช้ชีวิตกับเพื่อนร่วมงานจนทำให้เกิดความขัดแย้ง ดังนั้นการพัฒนาทางด้านอารมณ์ หรือความฉลาดทางอารมณ์ ที่รู้จักกันในคำว่า EQ เป็นสิ่งจำเป็นที่จะสนับสนุนให้บุคลากรได้รู้เท่าทันอารมณ์ของตนเอง สามารถจัดการและพัฒนาอารมณ์ของตนเองได้อย่างเหมาะสม ทำงานได้อย่างมีความสุข ทั้งยังลดความขัดแย้งในองค์กร เพิ่มความรัก ความสามัคคีในองค์กร และเพิ่มศักยภาพสูงสุดแก่ตนเอง ครอบครัว ทีมงานและองค์กรต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. ทำให้ทราบวิธีการคิด ควบคุม และจัดการกับอารมณ์ ได้อย่างเหมาะสม สามารถเข้าใจความรู้สึกของตนเอง ผู้อื่น และมีแรงจูงใจเมื่อเผชิญอุปสรรค ปัญหาและหาทางออกได้อย่างสร้างสรรค์

2. ลดความขัดแย้งในองค์กร

3. พนักงานมีความสุขในการทำงานอัตราการลาออกลดลง

4. เพิ่มพลังในการทำงานให้กับพนักงานและทีมงาน

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

........................................................

 


9. หลักสูตร การสร้างวิทยากรฝึกอบรมภายในองค์กร (Train the Trainer)

ในการพัฒนา ศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะที่ดีจำเป็นต้องมีมาตรฐาน มีกระบวนการถ่ายทอดส่งต่อความรู้ที่มีประสิทธิภาพควบคู่กันไป ดังนั้นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการพัฒนาจึงอยู่ที่ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้เชี่ยวชาญต้องสามารถที่จะฝึกสอน แนะนำและถ่ายทอดความรู้ให้บุคลากรขององค์กรทุกระดับมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและทัศนคติที่พร้อมจะร่วมกันสร้างคุณภาพและมาตรฐานการทำงานขององค์กร ให้มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ จากเหตุผลข้างต้น ผู้ที่จะถ่ายทอดความรู้ได้ดีนั้นต้องมีทักษะของการเป็นวิทยากร  รวมทั้งมีกระบวนการเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและ เสริมสร้างการทำงานของบุคลากรเพื่อร่วมพัฒนางานขององค์กรให้เป็นมาตรฐานที่ดีต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. พัฒนาทักษะและเพิ่มเทคนิคการเป็นวิทยากร

2. มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์อย่างมีหลักการและศิลปะ

3. สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน

........................................................

 


10. หลักสูตร นักฝึกอบรมมืออาชีพ (The Professional Training Officer)

ในปัจจุบันหน่วยงานหลายแห่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างมุ่งให้ความสำคัญและเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรของตนมากขึ้น การจัดฝึกอบรมจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในหน่วยงานต่างๆ ดังนั้นเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมหรือผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรมต้องมีความรู้ ความสามารถในการวางแผน การจัดทำหลักสูตร การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม การประสานงาน ฯลฯ รวมถึงการบริหารงานฝึกอบรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ฉะนั้น เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาให้มีทักษะ มีความชำนาญในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเกิดประสิทธิผลของงานอบรมที่ตนรับผิดชอบสูงสุด

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. มีความรู้ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมให้น่าสนใจ

2. ทราบถึงการประสานงานที่ดีระหว่างผู้บรรยายและผู้เข้าอบรม 

3. สามารถเตรียมการก่อนการฝึกอบรม ระหว่างการฝึกอบรม และหลังการฝึกอบรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. มีทักษะในการวางแผนโครงการ และประเมินผลกาฝึกอบรมได้เป็นอย่างดี

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน และพนักงานผู้เกี่ยวข้องกับโครงการฝึกอบรม

........................................................