In-house Training

1. หลักสูตร จิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology)

หลักการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะโดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับคนการที่จะทำให้ผู้อื่นกระทำตามความต้องการของเราหรือทำตามวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดขึ้นนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ผลตอบแทนเพียงอย่างเดียวแต่การบริหารงานให้สัมฤทธิ์ผลนั้นผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนให้สามารถปฏิบัติงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย ดังนั้นการบริหารงานและบริหารคนจึงต้องอาศัยหลักจิตวิทยา  มนุษย์สัมพันธ์ศาสตร์ และประยุกต์ใช้ศิลปะในการที่จะทำให้คนในองค์กรปฏิบัติงานไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน   ทั้งนี้  การใช้หลักจิตวิทยาในการบริหารงานและบริหารคนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น  ผู้บริหารและบุคลากรต้องมีความเข้าในหลักจิตวิทยาการบริหาร (Management Psychology) ที่ถูกต้องและสามารถสร้างแรงจูงใจรวมทั้งวิเคราะห์พฤติกรรมของตนเองและผู้ร่วมงาน  ซึ่งจะทำให้สามารถร่วมกันทำงานให้อย่างมีความสุขและประสบผลสำเร็จ

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

  1. มีความรู้ความเข้าใจในหลักจิตวิทยาการบริหารคนและบริหารงาน
  2. มีโอกาสได้แลกเปลี่ยนทักษะและประสบการณ์ สามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติงานโดยใช้หลักจิตวิทยาการบริหาร
  3. สามารถปฏิบัติและควบคุมการทำงานโดยเฉพาะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับคนหรือผู้ร่วมงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้เกิดความสุขและสนุกในการทำงาน

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม : ผู้บริหาร หัวหน้างาน หรือ ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานเกี่ยวกับคน

........................................................

 


2. หลักสูตร การบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Time Management)

เวลานับว่ามีความสำคัญกับเรามาก ซึ่งทุกคนมีเวลาเท่ากัน แต่เพราะเหตุใดผลผลิตและความสำเร็จของแต่ละคนกลับต่างกัน   คนส่วนมากมักประสบปัญหา ทำงานไม่ทันตามกำหนด และมักให้เหตุผลว่าไม่มีเวลา หรืองานเยอะมากเกินไป ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปถ้าท่านสามารถบริหารเวลาและความสำคัญของงานได้อย่างถูกต้องเหมาะสม งานใดเป็นงานสำคัญ เร่งด่วน ต้องทำก่อน ทำหลัง และทราบเครื่องมือที่จะช่วยในการบริหารเวลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเวลาที่ได้ผลจะต้องมีเทคนิคเฉพาะ มีการประเมินการบริหารเวลาของตน การวางแผนจัดทำตารางเวลา การบริหารเวลาและการจัดความสำคัญ (Time Management) จึงเป็นคำตอบเดียวที่ทุกคนยอมรับว่าจะสามารถนำมาซึ่งความสำเร็จต่อองค์กรในการดำเนินธุรกิจ และการแข่งขันในภาวการณ์ปัจจุบันได้ ดังนั้น จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทราบวิธีการบริหารเวลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ทำงานให้องค์กร

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. รู้หลักการบริหารเวลา และจัดความสำคัญของงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถประยุกต์ใช้เครื่องมือด้านเทคนิคการบริหารเวลาในการทำงานและในชีวิตประจำวันได้อย่างเหมาะสม
3. สามารถทำงานได้ทันต่อเวลาและมีเวลาในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานได้มากขึ้น

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ

........................................................

 


3. หลักสูตร การสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace)

กว่า 1 ใน 3 ของแต่ละวัน มักจะถูกใช้ไปกับการทำงาน บางคนใช้เวลาเกินครึ่งชีวิตไปกับการทำงาน ดังนั้นหากกว่าครึ่งชีวิตของเราเป็นชีวิตที่ไม่มีความสุข เงินที่ได้มาคงไม่มีความหมายสักเท่าไหร่ เพราะสุดท้ายสิ่งที่ทุกคนต้องการล้วนมีคำตอบเดียวที่เหมือนกัน นั่นคือ "ความสุข” ดังนั้นองค์กรควรให้ความสำคัญต่อการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในองค์กร Happy Workplace หรือ องค์กรแห่งความสุข จะช่วยเติมเต็มช่องว่างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง สร้างคนในองค์กรให้เป็นคนที่มีความสุขทั้งด้านร่างกาย จิตใจ เพราะ "คน" คือผู้สร้างวัฒนธรรมแห่งการทำงาน และเป็นสิ่งสำคัญที่สุดขององค์กร หาก "คน" กลายเป็น "คนทำงานที่มีความสุข" การทำงานก็จะมีประสิทธิภาพ องค์กรก็จะมีความเข้มแข็ง และเติบโตอย่างมั่นคงยั่งยืน

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1.เรียนรู้วิธีการผลักดันองค์กรไปสู่องค์กรแห่งความสุข ซึ่งจะทำให้พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีอันประกอบไปด้วย การมีความสุข  สุขภาพดี อายุยืน จิตสมบูรณ์

2.ประสิทธิภาพการทำงานเพิ่มขึ้น จากการที่พนักงานมีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ

3.องค์กรมีการพัฒนาอย่างยั่งยืน จากอัตราการลาออกที่ลดลง และแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์และพนักงานทุกคน

........................................................

 


4. หลักสูตร การวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบด้วย Mind Map (Problem Solving Technique & Mind Map)

ปัญหาถือได้ว่าเป็นธรรมชาติที่ทุกคนจะต้องพบ ไม่ว่าในชีวิตประจำวันหรือในการทำงาน ปัญหาจัดว่าเป็นสิ่งท้าทายที่ไม่ควรวิ่งหนี และไม่รอช้าที่จะค้นหาวิธีแก้ไขหรือจัดการกับเรื่องต่างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อความสำเร็จในการทำงาน และการดำเนินชีวิต แต่เรามักจะไม่ค่อยมีระบบหรือกระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพ  Mind Map จึงเป็นเครื่องมือหนึ่งที่มีประสิทธิภาพในการจัดการระบบความคิดที่ไม่ยุ่งยาก ช่วยยกระดับความรู้จำ-รู้คิดและพัฒนาสมอง ซึ่งจะช่วยเพิ่มพูนประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการแก้ไขปัญหาในการทำงานได้อย่างดี นำไปสู่การพัฒนาขององค์กร เนื่องจากพนักงานได้รับการพัฒนาความจำ ความคิดสร้างสรรค์อย่างเป็นระบบ

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1.เข้าใจถึงความสำคัญและความจำเป็นของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล

2.เกิดทักษะในการวิเคราะห์ปัญหาอย่างเป็นระบบและสามารถใช้สมองได้อย่างเต็มที่

3.สามารถนำเทคนิค Mind Map ไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาในการทำงานและชีวิตประจำวัน

4.สามารถขยายผลวิธีการแก้ปัญหาไปทั่วทั้งองค์กร

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  ผู้บริหารทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการและผู้ที่สนใจทั่วไป

........................................................

 


5. หลักสูตร การแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างสร้างสรรค์ (Creative Problem Solving and Decision Making)

การแก้ปัญหาและการตัดสินใจเป็นทักษะที่สำคัญอย่างหนึ่งในการบริหารงาน โดยเฉพาะในตำแหน่งผู้บริหารหรือผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน เพราะในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะในตำแหน่งหน้าที่ใดจะต้องเผชิญกับปัญหาและสภาวการณ์ที่ต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา  การแก้ปัญหาและการตัดสินใจ จำเป็นต้องมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นระบบ มีเครื่องมือช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาและการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งวิธีวัดผลหลังการแก้ไขและการตั้งมาตรฐานเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำเดิมขึ้นอีก

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1.ทราบถึงความหมายและวิธีการของการแก้ปัญหาและการตัดสินใจอย่างเป็นระบบ

2.สามารถนำเทคนิคการวิเคราะห์ แก้ปัญหาและตัดสินใจไปใช้ในการปฏิบัติจริง

3.เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ โดยสามารถนำไปปรับใช้กับหน่วยงานของตนและองค์กรได้อย่างเกิดประสิทธิผล

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน และพนักงานที่ต้องใช้การตัดสินใจ

........................................................

 


6. หลักสูตร การบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ (Conflict Management)

ความขัดแย้งไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป ความขัดแย้งสามารถเกิดขึ้นได้เสมอทั้งในครอบครัว และที่ทำงาน โดยเฉพาะการทำงานในองค์กร ความขัดแย้งอาจนำไปสู่สัมพันธภาพในการทำงานที่ย่ำแย่และอาจจะนำผลเสียมาสู่องค์กรได้  แต่ปัจจุบันมีความเชื่อว่าหากมีการบริหารความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม ความขัดแย้งนั้นจะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนางาน ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จของ องค์การนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ นักบริหารที่มีความเข้าใจธรรมชาติของความขัดแย้งจะสามารถกำหนด กลยุทธ์เพื่อ ใช้บริหารความขัดแย้งได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น ความสามารถในการบริหารความขัดแย้งจึงถือเป็น Competency ที่สำคัญสำหรับนักบริหารไม่ว่าจะเป็น นักบริหารระดับต้น ระดับกลาง หรือระดับสูง

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. รู้ถึงธรรมชาติและสัญญาณของความขัดแย้ง

2.เข้าใจถึงผลกระทบทางบวก ทางลบ และประเภทของความขัดแย้งในองค์กร

3.นำความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารความขัดแย้งเชิงสร้างสรรค์ไปปรับใช้ให้สามารถเพิ่มประโยชน์จากความขัดแย้งนั้น

4.สามารถป้องกันและระงับความขัดแย้งในองค์กร

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  ผู้บริหารทุกระดับ หัวหน้างาน ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์

........................................................

 


7. หลักสูตร การบริหารและพัฒนาศักยภาพคนเก่ง (Talent Management)

เนื่องจากการเติบโตและเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจในปัจจุบันมีความรวดเร็ว องค์กรต่างๆ จึงต้องพัฒนาและปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน ซึ่งองค์กรจำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณภาพหรือที่เรียกว่า “คนเก่ง” โดยทั่วไปแล้วองค์กรจะมีพนักงานที่อยู่ในระดับหัวกะทิหรือเป็นคนเก่งในแต่ละหน่วยงานเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้น แต่พนักงานจำนวนน้อยนี้ก็สามารถสร้างประโยชน์มากมายให้กับองค์กรได้ด้วยคุณลักษณะอันโดดเด่นของเขาเหล่านั้น นอกจากองค์กรจะได้รับผลงานที่มีคุณภาพแล้วองค์กรยังได้ความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive Advantage) ที่เกิดจากความรู้ความสามารถของทรัพยากรบุคคลที่องค์กรแห่งอื่นไม่มีและยากที่จะลอกเลียนแบบได้ หรือ“ทุนมนุษย์”นั้นเอง จึงไม่แปลกเลยหากจะเกิดสงครามแย่งชิงคนเก่ง (The War of Talent) ขึ้น ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาการสูญเสียคนเก่งไปจากองค์กร การทำความเข้าใจถึงความผูกพันของคนเก่งที่มีต่องานและองค์กรที่ทำงานอยู่ (Job & Organization Engagement) รวมทั้งดำเนินการเพื่อสร้างความผูกพันจึงเป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. สามารถบริหารศักยภาพบุคลากรอย่างเป็นระบบ

2.สามารถดึงศักยภาพของคนเก่งในองค์กรมาใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

3.สามารถพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้กลายเป็นคนเก่งได้

4.สามารถรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรได้นาน

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  ผู้บริหารทุกระดับ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้รับผิดชอบงานบริหารทรัพยากรบุคคล และผู้สนใจทั่วไป

........................................................

 


8. หลักสูตร การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม (Participative Management)

ในบางองค์กรยังมีบุคลากรที่ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน มีทัศนคติในทางลบต่อการทำงาน เพื่อนร่วมงาน หรือแม้แต่ตนเอง ขาดความเชื่อมั่นในศักยภาพการทำงานของตนเอง จึงทำงานเพียงเพื่อเอาตัวรอดไปวัน ๆ และไม่มีความพยายามที่จะพัฒนา ซึ่งสุดท้ายแล้วก็จะส่งผลเสียต่อตัวบุคลากร และต่อการพัฒนาขององค์กร ดังนั้น การบริหารงานแบบให้พนักงานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการเสนอแนะความคิดเห็น หรือดำเนินการต่าง ๆ เป็นการช่วยให้พนักงานเห็นคุณค่าของตนเอง กระตุ้นให้เกิดความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง ส่งผลให้เกิดความรักและผูกพันต่อองค์กร ซึ่งจะทำให้องค์กรมีการพัฒนาสู่ความสำเร็จในที่สุด

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความสำคัญของตนที่มีต่อองค์กรและเกิดทัศนคติที่ดี

2. รู้ถึงความจำเป็นที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างความรู้ในการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อความสำเร็จขององค์กร

3. องค์กรลดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรเนื่องจากบุคลากรมีการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ หัวหน้างาน นักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

........................................................

 


9. หลักสูตร การเงินสำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงิน (Finance for non Finance Manager)

ในการบริหารงานสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งคือ การบริหารการเงิน เพราะการบริหารจัดการการเงินเป็นสิ่งที่สำคัญต่อองค์กร หากไม่มีความรู้หรือความเข้าใจในงบการเงิน การวิเคราะห์งบการเงินหรือกระแสเงินสด อาจส่งผลต่อการจัดการงบประมาณที่ได้รับ หรือโอกาสในการลงทุน  ซึ่งการจัดการด้านการเงินอาจสร้างปัญหาต่อผู้บริหารหลายคนซึ่งไม่ได้มีความรู้ทางด้านการเงินโดยตรง ดังนั้น ผู้บริหารที่ไม่ใช่นักการเงินควรเรียนรู้ถึงหลักการและปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารทางด้านการเงิน มูลค่าการลงทุน อัตราส่วนทางการเงิน งบกำไรขาดทุน งบดุลและจุดคุ้มทุน เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและสามารถวิเคราะห์การเงินได้อย่างมีเหมาะสม

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. เรียนรู้ถึงเทคนิคและการวิเคราะห์งบการเงินได้อย่างดี

2. เข้าใจถึงความเสี่ยงหรือปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารการเงิน

3. เกิดทักษะการบริหารการการเงินที่มีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ประกอบการSME ผู้ที่ต้องการทักษะทางด้านการเงิน

........................................................

 


10. หลักสูตร การบริหารโครงการอย่างมืออาชีพ (Project Manager)

องค์กรหลายองค์กรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานมาเป็นรูปแบบของจัดทำโครงการภายในองค์กร ซึ่งมีทั้งโครงการที่มีขนาดใหญ่ และโครงการขนาดเล็ก หลายโครงการได้แทรกอยู่ในงานประจำ บางโครงการเป็นแผนงานประจำปี แต่ที่สำคัญคือ ทุกโครงการจำเป็นต้องใช้ทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรมนุษย์ เวลา และ เงินทุน ซึ่งหากต้องการให้การลงทุนในทรัพยากรเหล่านั้นให้คุ้มค่าต้องมีการวางแผนบริหารจัดการและควบคุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้บรรลุเป้าหมายภายใต้งบประมาณและทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่าและมีคุณภาพตามที่กำหนดได้อย่างมืออาชีพ 

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. เข้าใจความหมายและความสำคัญของการบริหารโครงการ

2. เข้าใจในหลักการและวิธีการในการวางแผน การบริหาร และควบคุมโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ 

3. สามารถกำหนดโครงการ เป้าหมาย ระบุเป้าหมาย จัดทำต้นทุน และงบประมาณโครงการได้

4. เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือในการวางแผนและควบคุมโครงการให้เสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา

ระยะเวลาอบรม 2 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้บริหารโครงการ

........................................................

 


11. หลักสูตร องค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ (Learning Organization & Knowledge Management)

หลายองค์กรมีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและแหล่งความรู้ในองค์กรไว้จำนวนมากมาย แต่ยังไม่สามารถนำเอาความรู้เหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงในองค์กร โดยบางครั้งความรู้จากแหล่งความรู้ในองค์กรได้หลั่งไหลไปพร้อมกับบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์นั้น นอกจากนี้องค์กรเองก็ต้องพัฒนาบุคลากรอื่นๆ ให้มีทักษะและความรู้มากขึ้นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้จึงเป็นสิ่งที่ผู้บริหารองค์กรไม่ควรมองข้ามเพราะจะทำให้องค์กรสามารถดึงเอาความรู้ความสามารถของบุคลากรออกมาใช้ประโยชน์ได้สูงสุดและบุคลากรมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอย่างต่อเนื่องทั้งตัวเองและในภาพรวมขององค์กรด้วย

ประโยชน์ที่ผู้อบรมได้รับ

1. เข้าใจหลักการ  แนวคิด  และความสำคัญขององค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้

2. เข้าใจถึงขั้นตอนในการปรับเปลี่ยนองค์กรให้เป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้

3. ได้เรียนรู้ตัวอย่างและแนวทางในการจัดการความรู้ขององค์กรประเภทต่าง ๆ

4. นำแนวคิดเรื่ององค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการเรียน รู้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรและการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาอบรม 1 วัน

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม :  ผู้บริหารองค์กร ผู้จัดการ หัวหน้างาน

........................................................