Year 2561

 

หลักสูตร "ศิลปะการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจและพัฒนาทีมงาน" ให้กับบุคลากรศาลจังหวัดสตูลและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสตูล วันที่ 24 มิถุนายน 2561

 

 

หลักสูตร "ศิลปะการให้บริการเพื่อสร้างความประทับใจและพัฒนาทีมงาน" ให้กับศาลจังหวัดสงขลา วันที่ 10 มิถุนายน 2561

 

 

หลักสูตร "การสร้างทัศนคติเชิงบวกในการทำงาน" ให้กับบุคลากรศาลจังหวัดสตูลและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสงขลา วันที่ 9 มิถุนายน 2561

 

 

หลักสูตร "พัฒนาทีมงานเสริมสร้างสายสัมพันธ์ Team Building" ให้กับบริษัท ไทยรับเบอร์ลาเท็คซ์ คอร์ปอร์เรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) วันที่ 20-21 เมษายน 2561

 

 

หลักสูตร "เทคนิคการเป็นวิทยากรสันทนาการและกลุ่มสัมพันธ์" ให้กับบริษัท โชติวัฒน์อุตสาหกรรมการผลิต จำกัด วันที่ 17-19 เมษายน 2561

 

 

หลักสูตร "การบริหารทรัพยากรมนุษย์สำหรับหัวหน้างาน" ให้กับบริษัท เบสท์ เพอฟอร์แมนซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วันที่ 11 เมษายน 2561