Year 2560

 

 

หลักสูตรเพื่อการพัฒนาคุณภาพครูประจำการสู่คุณภาพของนักเรียน : หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2551 รุ่นที่ 3 วันที่ 22-24 กันยายน 2560

 

 

หลักสูตร "การดำเนินกิจกรรม 5ส อย่างมีประสิทธิภาพ" ให้กับบริษัท เวสท์ แมเนจเม้นท์สยาม จำกัด วันที่ 9-10 สิงหาคม 2560

 

 

หลักสูตร "การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ" ให้กับบุคลากรศาลจังหวัดนาทวี วันที่ 23 กรกฎาคม 2560

 

 

หลักสูตร "สาระน่ารู้เรื่อง ไลเคน (Lichen) สำหรับนักสืบสายลมรุ่นจิ๋ว"
ให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560

 

 

หลักสูตร " พัฒนาทีมงานสู่ความเป็นเลิศ : Team Development (5 Dysfunctions)"
ให้กับบริษัท ไอกะ หาดใหญ่ จำกัด
วันที่ 25-26 มิถุนายน 2560

 

 

หลักสูตร "การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ" รุ่นที่ 2
ให้กับบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด (PFP) วันที่ 23 มิถุนายน 2560

 

หลักสูตร “ความรู้ด้านกฎหมายสวัสดิการแรงงาน สำหรับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ”
ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 มิถุนายน 2560 ณ ห้องอบรมบริษัทฯ

 


โครงการ "การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน
วิชาอิสลามศึกษาและวิชาพุทธศาสนาฯ โรงเรียนเทศบาล 1 - 6" ให้กับครูในสังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่
ในระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2560 ณ โรงแรม บีพี แกรนด์ทาวเวอร์ หาดใหญ่

 


หลักสูตร "ทำงานอย่างไรให้มีความสุขและสนุกกับงาน"
ให้กับสำนักงานประจำศาลแขวงสงขลา ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมกรีนเวิลด์ พาเลซ สงขลาหลักสูตร “4 ธาตุในการสร้างแบรนด์”
บริษัท แบรนด์เอนี่ติง จำกัด (BRANDANYTHING CO., LTD.) ร่วมกับคณะนิเทศศาสตร์ สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องทานตะวัน โรงแรมบุรีศรีภู บูติค โฮเต็ล

 

 

หลักสูตร "การผลิตสื่อวีดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere Pro" ให้กับบุคคลผู้สนใจทั่วไป
ในวันที่ 19 - 20 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอรคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่หลักสูตร “การสื่อสารและการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ” รุ่นที่่ 1
ให้กับบริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมบริษัทฯ


 

หลักสูตร "การเสริมสร้างและพัฒนาทีมงาน (Team Building)"
ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลนาทวี ในวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองรี

 

 

หลักสูตร "การให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการทำงานด้านความรับผิดชอบในสังคม (CSR)"
ให้กับ บริษัทการท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ท่าอากาศยานหาดใหญ่
วันที่ 18 เมษายน 2560 ณ เชลท์นัท ฮิลล์ อีโค่ รีสอร์ท ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

 

 

กิจกรรมพัฒนาทีมงานเสริมสร้างสายสัมพันธ์
ให้กับบริษัทพิธานพาณิชย์ จำกัด วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ โรงแรมเจบี หาดใหญ่