Year 2559


หลักสูตร "การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์
และโฆษณาด้วย Google Adwords และ Facebook Marketing"
ในวันที่ 11-12 มีนาคม 2559
ณ ห้อง U-309 อาคาร U-Plazaหลักสูตร "เทคนิคการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน"
ในวันที่ 11 มีนาคม 2559
ณ ห้อง U-306 อาคาร U-Plazaหลักสูตร “การประยุกต์ใช้กฎหมายแรงงานเพื่อประสิทธิผล
ในการบริหารงาน” (ภาคกรณีศึกษา)
ในระหว่างวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้อง U-306 อาคาร U-Plazaหลักสูตร "การคิดเชิงบวกเพื่อความสำเร็จในชีวิตและการทำงาน"
ให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ในระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องประชุมบริษัทฯ


หลักสูตร "การจัดการงานเร่งด่วนอย่างมืออาชีพ
(Deadline Management)"
ให้กับบริษัท กรีน รีเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ในวันศุกร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559
ณ ห้องอบรมบริษัท กรีน รีเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด
ณ ห้องประชุมบริษัทฯ


หลักสูตร "ภาษีอากร" ให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา
ในวันพุธที่ 20 มกราคม 2559
ณ โรงแรมกรีนเวิร์ลพาเลซ สงขลา