Year 2556


หลักสูตร "การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk Rally"
ให้กับกลุ่มบริษัทในเครือฉัตรทอง พร็อพเพอร์ตี้
ในระหว่างวันที 5 - 6 ธ.ค. 2556
ณ บ้านหน้าเกาะ รีสอร์ท จ.พัทลุง


หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 2
ให้กับบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ในระหว่างวันที 25 - 26 ตุลาคม 2556
ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา อ.ทับเที่ยง จ.ตรัง


หลักสูตร "การพัฒนาบุคลิกภาพสู่ความสำเร็จ" รุ่นที่ 1
ให้กับบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ในระหว่างวันที 26- 27 กันยายน 2556
ณ โรงแรมบุรีศรีภูบูติค โฮเทล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลาหลักสูตร “การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk & Car Rally ” ให้กับองค์การ
บริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในระหว่างวันที่ 23-24 สิงหาคม 2556
ณ ฟองคลื่นรีสอร์ท อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช


โครงการฝึกอบรม ศิลปะการพูดในงานฝึกอบรม
ในวันที่ 19 กรกฏาคม 2556 โดย อาจารย์ ดร.ประพนธ์ สุริวงษ์
ณ ห้องอบรม U-301 อาคาร U-Plaza


หลักสูตร "สูตรสำเร็จการเป็นหัวหน้างาน"
ให้กับ บริษัท ลี การ์เดนส์ โอเต็ล จำกัด ณ ห้องประชุมนพเก้า
โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2556บุคลากรสถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร
ได้มีส่วนร่วมในโครงการกีฬาบุคลากร ประจำปีการศึกษา 2555
(Asean HU Healthy Games) ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556


หลักสูตร “พัฒนาทีมงาน เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 1
ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 6-7 เมษายน 2556

ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จ.พัทลุง


หลักสูตร "การพัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความก้าวหน้าขององค์กร"
ให้กับห้างหุ้นส่วนจำกัด ปาล์มพาราวู้ด ระหว่างวันที่ 9 - 11 กุมภาพันธ์ 2556
ณ ตาลคู่บีชรีสอร์ท อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช


หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำการบริการที่เป็นเลิศ” รุ่นที่ 1
ให้กับพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 22 - 23 มกราคม 2556
ณ ห้องประชุมบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


หลักสูตร “เทคนิคการขายเชิงรุก สำหรับ Super Sales ”
ให้กับบุคคลสนใจทั่วไป ในวันศุกร์ที่ 18 ตุลาคม 2556
ณ ห้องอบรม U-210 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


หลักสูตร “พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร”
ให้กับบริษัท เมอร์กาโต้ เมดิคัล (ไทยแลนด์) จำกัด ในวันที่ 21 กันยายน 2556
ณ สวนพฤกษศาสตร์วรรณคดีภาคใต้ จังหวัดสงขลา


หลักสูตร “การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk & Car Rally ”
ให้กับสำนักงานเทศบาลตำบลพะตง ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2556
ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง


หลักสูตร “พัฒนาทีมงาน เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 3
ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด(มหาชน)
ระหว่างวันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2556
ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จ.พัทลุง


หลักสูตร “พัฒนาทีมงาน เสริมสร้างสายสัมพันธ์” รุ่นที่ 2
ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2556
ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จ.พัทลุง


สำนักฝึกอบรมบริการวิชาการ ร่วมกับ
สาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่
จัดอบรม "กลยุทธ์ธุรกิจกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558"
โดย ศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ณ ห้องประชุมสมิหลา อาคารสงขลา ม.หาดใหญ่ วันที่ 17 เมษายน 2556


หลักสูตร "ธรรมะ กับความสำเร็จในงาน" รุ่นที่ 1 - 2
ให้กับบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2556
ณ ห้องประชุมบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)


หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพและการเป็นผู้นำการบริการที่เป็นเลิศ” รุ่นที่ 2
ให้กับพนักงานบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 24 - 25 มกราคม 2556

ณ ห้องประชุมบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

© 2016 สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทรศัพท์ 074-200392-4 โทรสาร 074-200383 Email : training@hu.ac.th