Year 2555


หลักสูตร "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร" รุ่นที่ 7
ณ ห้องประชุมม่านทะเล สวนสัตว์สงขลา ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2555หลักสูตร "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร" รุ่นที่ 6
ณ ห้องประชุมม่านทะเล สวนสัตว์สงขลา
ระหว่างวันที่ 24 - 25 พฤศจิกายน 2555หลักสูตร "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร" รุ่นที่ 4
ณ ห้องประชุมม่านทะเล สวนสัตว์สงขลา
ระหว่างวันที่ 27 - 28 ตุลาคม 2555หลักสูตร "จิตวิทยาการครองใจผู้ใต้บังคับบัญชา"
โดยอาจารย์ ดร.ปรัชญา ปิยะมโนธรรม
ณ อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวันที่ 12 ตุลาคม 2555หลักสูตร "การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรมWalk & Car Rally" ให้กับเทศบาลตำบลคลองแงะ
ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2555
ณ โรงแรมขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราชหลักสูตร "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร"
รุ่นที่ 2 ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมม่านทะเล สวนสัตว์สงขลา วันที่ 15 - 16 กันยายน 2555หลักสูตร“การสร้างประสบการณ์และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า”
Customer Relation Management (CRM)
ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2555 ณ โรงแรมซากุระแกรนด์วิว หาดใหญ่หลักสูตร "วิทยากรกระบวนการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด" รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 7 - 10 สิงหาคม 2555
ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่หลักสูตร "การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk & Car Rally"
ให้กับเทศบาลตำบลน้ำน้อย ในวันที่ 21 ธันวาคม 2555
ณ โรงแรมราชมังคลา พาวิลเลี่ยน อ.เมือง จ.สงขลาหลักสูตร "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร" รุ่นที่ 5
ณ ห้องประชุมม่านทะเล สวนสัตว์สงขลา ระหว่างวันที่ 3 - 4 พฤศจิกายน 2555หลักสูตร "พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร" รุ่นที่ 3
ให้กับบริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ณ ห้องประชุมม่านทะเล สวนสัตว์สงขลา วันที่ 6 - 7 ตุลาคม 2555หลักสูตร "การแก้ปัญหาและตัดสินใจด้วย 7QC Tools"
วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2555
ณ ห้องประชุมมะหาด (U-301) อาคารยูพลาซ่า มหาวิทยาลัยหาดใหญ่หลักสูตร “สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ” (Service Excellence)
ให้กับ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) วันที่ 23 สิงหาคม 2555
ณ ห้องประชุมท่าอากาศยานไทย สาขาหาดใหญ่หลักสูตร "วิทยากรกระบวนการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหา ยาเสพติด"
รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 14 - 17 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมไดอิชิหาดใหญ่หลักสูตร ” การพัฒนาทีมงานด้วยกิจกรรม Walk & Car Rally”
ให้กับ บริษัท เบทาโกรภาคใต้ จำกัดวันที่ 28 กรกฎาคม 2555หลักสูตร" พัฒนาคน พัฒนางาน สู่ความสำเร็จขององค์กร”รุ่นที่ 1
บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน) ระหว่างวันที่ 21-22 กรกฎาคม 2555