Academic Service free of charge

รวมภาพกิจกรรมโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า (Academic Service free of charge)


 

โครงการฝึกอบรม “HU เสริมสร้างพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง” 2016
ให้กับกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


 

โครงการฝึกอบรม “HU เสริมสร้างพัฒนาชุมชนสู่ความเข้มแข็ง” 2015
สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การบูรณาการสื่อสมัยใหม่ในการส่งเสริมการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอบต.ท่าข้าม”
ให้กับกลุ่มอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.00 – 16.00 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม


สำนักฝึกอบรมบริการวิชาการ ร่วมกับสาขาวิชาการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ ม.หาดใหญ่
จัดโครงการฝึกอบรม "กลยุทธ์ธุรกิจกับการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558"
โดยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด
ณ ห้องประชุมสมิหลา อาคารสงขลา ม.หาดใหญ่ วันที่ 17 เมษายน 2556


โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “แนวทางการยกระดับงานฝึกอบรมสู่มาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9000”
ณ ห้อง U-210 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
วันที่ 24 สิงหาคม 2555


โครงการสัมมนาวิชาการ การบริหารและพัฒนามนุษย์ทองคำ (คนคุณภาพ)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2552
ณ ห้องประชุมป่าตอง อาคารภูเก็ต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


โครงการฝึกอบรมความรู้กฎหมายแรงงานแก่นักเรียนอาชีวศึกษา
ในวันที่ 30 มกราคม, 5 กุมภาพันธ์ 2551
ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา


โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพอิสระ (การทำขนมไทย) ให้กับกลุ่มแม่บ้าน
วันที่ 27-28 มกราคม 2550
ณ ที่ทำการชุมชนท่าเคียน