หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม