ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 


เปิดแล้ว!! ศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
ภายใต้ความร่วมมือ ระหว่าง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยบูรพา
– บริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อม
– บริการวิชาการด้านวิจัยสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง
– บริการวิชาการด้านวิจัยและประเมินความพึงพอใจ