อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม“ ให้กับผู้ประกอบการในการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุด ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563

วันที่ 24 – 26 สิงหาคม 2563 สถาบัน IIPOD มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ได้จัด อบรมหลักสูตร “การพัฒนาผู้ประกอบการมืออาชีพเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม“ ให้กับผู้ประกอบการในการอบรมเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการชุมชนทอผ้าบ้านล่องมุด ณ สถาบันวิทยาลัยชุมชน อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา บรรยากาศเต็มไปด้วย สาระความรู้มากมายในการทำงาน โดยวิทยากรมากความสมารถ ทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ อ.ธนากร พฤกษ์รัตนนภา รองผู้อำนวยการสถาบัน IIPOD และอาจารย์ธนพงศ์ วุ่นแสง ผู้ช่วยคณบดี ฝ่ายนโยบาย แผน และการตลาด