หลักสูตร ปรับสมดุลที่ทำงานด้วยหลักฮวงจุ้ย

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

ปรับสมดุลที่ทำงานด้วยหลักฮวงจุ้ย

ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2564  เวลา  09.00 -16.30 น.

โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

…………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตุผล
       ที่ทำงาน ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่คนทั่วไปมักจะดำรงชีวิตอยู่นอกเหนือจากที่อยู่อาศัย ซึ่งใช้ในการประกอบกิจการงานต่างๆ ดังนั้นแล้วจะเห็นว่าที่ทำงานจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่ผู้คนใช้ชีวิตอยู่มากเป็นอันดับสองรองจากที่บ้าน ด้วยเหตุที่ว่า การจัดวางสถานที่ ทำเล ที่ตั้ง มีผลต่อการดำรงชีวิต ความสำเร็จ ความผาสุก และสุขภาพของชีวิตผู้อยู่อาศัยได้  เหตุนี้เองเราจึงไม่ควรมองข้ามหลักการของ ฮวงจุ้ยที่ดี ซึ่งมีผลต่อชีวิตของเรานอกเหนือจากการดำรงชีวิตอยู่โดยปกติทั่วไป  โดยหากนำเอาหลักฮวงจุ้ยมาปรับใช้ในชีวิตการทำงาน ผ่านการจัดวางสถานที่ที่ดีแล้ว  ฮวงจุ้ยที่ดีก็จะเป็นตัวสนับสนุนให้ชีวิตการทำงานดีขึ้น  เป็นที่ทราบกันดีว่า ฮวงจุ้ย เกิดขึ้นจากพลังธรรมชาติที่มีความเหมาะสม เกิดความสมดุล หากมีการปรับใช้ให้ถูกต้อง ฮวงจุ้ยตามพลังธรรมชาติก็จะเป็นสิ่งที่คอยส่งเสริมให้ชีวิตของบุคคลประสบความสำเร็จจากการทำงานขึ้นได้ไม่ยาก

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับที่ทำงานได้อย่างถูกต้อง
 2. เพื่อสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้จากหลักของฮวงจุ้ยที่ดีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับการจัดที่ทำงาน ได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ที่สนใจทั่วไปในศาสตร์ของฮวงจุ้ยที่ทำงาน เช่น เจ้าของธุรกิจ พนักงานในหน่วยงานองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนบุคคลทั่วไปอื่นๆ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ (Work Shop) อย่างทั่วถึง จึงกำหนดจำนวน 30  คนต่อรุ่น

วิทยากร
คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

ตำแหน่ง      – ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2560-2563
– คณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปีบริหาร 2562-2563
– อาจารย์วิทยาลัยชุมชน จังหวัดสงขลา

วันเวลาและสถานที่จัด
ระหว่างวันที่ 11-12 มิถุนายน 2564  เวลา  09.00 -16.30 น. ณ  โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หัวข้อการอบรม

 • ที่มาฮวงจุ้ย,ทิศ,พื้นที่
 • เนื้อที่และสิ่งแวดล้อม
 • ตำแหน่ง/ทิศทาง โต๊ะทำงาน
 • ขนาดและรูปทรงโต๊ะทำงาน
 • การเลือกเก้าอี้สำหรับทำงาน
 • สี กรอบรูป ของตกแต่งในที่ทำงาน
 • เบอร์โทรศัพท์สำหรับการทำงาน

รูปแบบการฝึกอบรม
1.บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point
2.กรณีศึกษาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ภาคปฏิบัติ
3.กิจกรรมถาม-ตอบ จากผู้เข้ารับการอบรม

   ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 3,400 บาท (สามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

 • ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่ม และวัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน จำนวน 1 มื้อ อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 2 มื้อ
 • วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการอบรม

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรก็ต่อเมื่อเข้ารับการอบรมในเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด

การรับสมัคร
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่(โครงการบริการวิชาการ)
เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่ง สำเนาใบนำฝากเงิน (Ply in) ไปยัง
E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908
Website:  http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th