หลักสูตร ปรับสมดุลบ้านด้วยหลักฮวงจุ้ย

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

ปรับสมดุลบ้านด้วยหลักฮวงจุ้ย

ระหว่างวันที่ 15 – 17 ตุลาคม 2563  เวลา  09.00 -16.30 น.

ณ  โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

…………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตุผล
    บ้านและที่พักอาศัย ถือได้ว่าเป็นสถานที่ที่ทุกคนดำรงชีวิตอยู่ไม่ว่าจะเป็น การดำรงชีวิตเพื่ออยู่อาศัย และการดำรงอยู่เพื่อประกอบกิจการงานต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งสำหรับบ้านและที่พักอาศัยซึ่งไม่ควรมองข้ามนั่นคือ “หลักของฮวงจุ้ยที่ดี” ซึ่งสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้ชีวิต การงานของผู้คนได้ประสบความสำเร็จ เจริญรุ่งเรือง และผาสุกได้ ด้วยเหตุนี้เองหลักของฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับบ้านและที่พักอาศัยจึงเกิดขึ้นจากพลังของธรรมชาติ ที่มีความเหมาะสม เกิดความสมดุล ไม่ว่าจะมาจาก หลักของชัยภูมิที่ตั้ง ทิศทาง การวางผังภายในแต่ละสถานที่ ฯลฯ ดังนั้นแล้วหากรู้จักนำเอาหลักการของพลังธรรมชาติมาปรับใช้มากขึ้นเท่าไร ก็ยิ่งจะทำให้ผู้อยู่อาศัย และผู้ประกอบกิจการงานต่างๆสามารถที่จะประสบความสำเร็จ มั่งคั่ง และผาสุก ได้ตามที่ใจปรารถนา

 วัตถุประสงค์

 1. เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการของฮวงจุ้ยที่ดีสำหรับบ้านและที่พักอาศัยได้

อย่างถูกต้อง

 1. เพื่อสามารถทำให้ผู้เข้าอบรมได้นำความรู้จากหลักของฮวงจุ้ยที่ดีไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์กับบ้านและที่พักอาศัยได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

          ผู้ที่สนใจทั่วไปในศาสตร์ของฮวงจุ้ยบ้านและที่พักอาศัย เช่น เจ้าของธุรกิจ ผู้รับเหมา ช่างเขียนแบบ

เจ้าของโครงการเกี่ยวกับบ้าน  ผู้ที่ต้องการหาที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างบ้าน ตลอดจนบุคคลทั่วไปอื่นๆ

 • เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้และฝึกปฏิบัติ (Work Shop) อย่างทั่วถึง จึงกำหนดจำนวน 30  คนต่อรุ่น

วิทยากร

คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

ตำแหน่ง
– ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดสงขลา ปีบริหาร 2560-2563
– คณะกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปีบริหาร 2562-2563
– อาจารย์วิทยาลัยชุมชน จังหวัดสงขลา

วันเวลาและสถานที่จัด

ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563  เวลา  09.00 -16.30 น.

ณ โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

หัวข้อการอบรม

 • ที่มาฮวงจุ้ย,ทิศ,พื้นที่ –   ห้องทำงาน-บันได
 • เนื้อที่และสิ่งแวดล้อม –   ห้องนอน
 • ประตูบ้าน-ห้องครัว –   ตำแหน่ง แท็งน้ำ-ขุดบ่อ
 • ห้องอาหาร-ห้องน้ำ –   ภายนอก-หลังคา
 • สุสาน-หลุมฝังศพ –   ดูบ้านอาจารย์
 • ดูบ้านนักศึกษา

รูปแบบการฝึกอบรม
1.บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point
2.กรณีศึกษาเพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ภาคปฏิบัติ
3.กิจกรรมถาม-ตอบ จากผู้เข้ารับการอบรม

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรท่านละ 5,500 บาท (ห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

 • ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่ม และวัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม
 • วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการอบรม

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรก็ต่อเมื่อเข้ารับการอบรมในเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของจำนวนชั่วโมงอบรมทั้งหมด

การรับสมัคร
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่(โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่ง สำเนาใบนำฝากเงิน (Ply in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th  สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908
Website:  http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th

          กำหนดการโครงการฝึกอบรม  หลักสูตร “ปรับสมดุลบ้านด้วยหลักฮวงจุ้ย”
ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2563  เวลา  09.00 -16.30 น.

            ณ โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

วัน/เวลา กิจกรรม หมายเหตุ
วันที่ 15 ตุลาคม 2563
08.45-09.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ทีมงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
09.00-12.00 น. บรรยายเชิงวิชาการ

ภาคที่ 1 ตอนที่ 1: ที่มาฮวงจุ้ย,ทิศ,พื้นที่

ภาคที่ 1 ตอนที่ 2: เนื้อที่และสิ่งแวดล้อม

วิทยากร:คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.00 น. บรรยายเชิงวิชาการ

ภาคที่ 1 ตอนที่ 3: ประตูบ้าน-ห้องครัว

ภาคที่ 2 ตอนที่ 1: ห้องอาหาร-ห้องน้ำ

วิทยากร:คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 

16.00-16.30 น. ตอบข้อซักถาม วิทยากร:คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
วันที่ 16 ตุลาคม 2563                
08.45-09.00 น.                                       ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ทีมงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
09.00-12.00 น. บรรยายเชิงวิชาการ

ภาคที่ 2 ตอนที่ 2: ห้องทำงาน-บันได

ภาคที่ 2 ตอนที่ 3: ห้องนอน

วิทยากร:คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.00 น. ทดสอบ (ดูงาน 1)

ศึกษานอกสถานที่ : ดูบ้านอาจารย์

วิทยากร:คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
16.00-16.30 น. ตอบข้อซักถาม วิทยากร:คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล
วันที่ 17 ตุลาคม 2563
08.45-09.00 น. ลงทะเบียนเข้ารับการอบรม ทีมงานมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
09.00-12.00 น. บรรยายเชิงวิชาการ

ไหว้ครู

ศึกษานอกสถานที่ : ดูบ้านนักศึกษา

วิทยากร:คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 

12.00-13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน  
13.00-16.00 น. บรรยายเชิงวิชาการ

ภาคที่ 2 ตอนที่ 4 : เรื่องตำแหน่ง แท็งน้ำ-ขุดบ่อ

ภาคที่ 3 ตอน1-2 : ภายนอก-หลังคา

ชม VTR : สุสาน-หลุมฝังศพ

วิทยากร:คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 

16.00-16.30 น. ตอบข้อซักถาม วิทยากร:คุณกวิศพงษ์ สิริธนนนท์สกุล

 

หมายเหตุ : หลักสูตรฝึกอบรมทั้งสองวันพักรับประทานอาหารว่าง 2 ช่วงเวลา
ช่วงเช้า 10.30-10.45 น. ช่วงบ่าย 14.45-15.00 น.