คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Office

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

คอมพิวเตอร์เบื้องต้น โปรแกรม Microsoft Office

ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563   เวลา  09.00 -16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ U-309  อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

…………………………………………………………………………………….

หลักการและเหตุผล
     เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีความสำคัญอย่างมากในการอำนวยความสะดวกในการทำงานที่หลากหลาย แม้แต่ในงานสำนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็ยังมีบทบาทในการช่วยเหลือและสนับสนุนให้การทำงานมีความราบรื่น ดังนั้นหากบุคลากรในสำนักงานมีความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในสำนักงานได้อย่างดีทั้งโปรแกรม Microsoft Word ที่อำนวยความสะดวกในงานเอกสาร , Microsoft Excel ที่อำนวยความสะดวกในงานการคิดคำนวณ การทำแบบฟอร์ม การทำกราฟ เป็นต้น ส่งผลให้การทำงานในสำนักงานจะไม่ใช่เรื่องที่ยุ่งยากอีกต่อไป ทั้งยังทำให้บุคลากรในสำนักงานสามารถที่จะมีโอกาสในการปฏิบัติงานที่มีความท้าทายใหม่ๆได้มากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์
1.เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้งาน Word และ Excel ได้สะดวกและรวดเร็วมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมได้มีทักษะ ความเชี่ยวชาญ ในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในสำนักงานได้เป็นอย่างดี
3.เพื่อทำให้ผู้เข้าอบรมสามารถทำงานด้านเอกสารได้ทุกกรูปแบบสำหรับการใช้งานภายในสำนักงาน สามารถสร้างและจัดการงานเอกสาร เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ตามที่ต้องการ

กลุ่มเป้าหมาย
เจ้าหน้าทั่วไปสำหรับงานธุรการและงานสำนักงาน และบุคคลที่สนใจทั่วไป  จำนวน  30 ท่าน

วิทยากร
อาจารย์ฐานันท์  ตั้งรุจิกุล
ตำแหน่ง          อาจารย์ประจำสาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
สังกัดคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

วันเวลาและสถานที่จัด
ระหว่างวันที่ 25-26 กันยายน 2563   เวลา  09.00 -16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ชั้น 3 U-309 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

หัวข้อการอบรม
วันที่ 25 กันยายน 2563 : Microsoft Excel 2019

 • เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมและการใช้แถบเครื่องมือ
 • การสร้างงาน กำหนดแผ่นงาน การปรับแถว-คอลัมน์
 • การปรับขนาดเซลล์ การตีกรอบ การจัดการสีและข้อความ
 • รู้จักกับข้อมูลชนิดต่างๆ เช่น รูปแบบวันที่ เวลา ค่าเปอร์เซ็นต์ เป็นต้น
 • ป้อนข้อมูลอัตโนมัติในรูปแบบต่างๆ
 • การอ้างอิงเซลล์ข้ามแผ่นงาน
 • การซ่อนข้อมูลที่ Row หรือ Column
 • การสร้างสูตรคำนวณเพื่อที่จะคำนวณหาตัวเลข การใช้สูตรที่ยอดนิยม เช่น การหาผลรวม การหาค่าเฉลี่ย การหาจำนวน การหาค่าสูงสุด การหาค่าต่ำสุด ของตัวเลข
 • การใช้งาน Format Cell ในลักษณะต่างๆ เช่น ในรูปแบบ ตัวหนังสือ ตัวเลข และ วันที่
 • การสร้างการแก้ไข และการลบ Comment
 • การหาผลรวม การใช้ฟังก์ชั่นอัตโนมัติ การสร้างสูตรคำนวณด้วยตนเองและอัตโนมัติ สร้างแผนภูมิ
 • การตั้งค่ากำหนดรูปแบบการสั่งพิมพ์ การสร้าง Header และ Footer
 • เทคนิคการย้ายคัดลอกไฟล์ท ข้ามแผ่นงานในรูปแบบต่างๆ ซ่อน/ป้องกันเวิร์คชีท
 • การจัดการกับชุดข้อมูลจำนวนมาก Sort (ตัวเรียงลำดับ)&Filter (ตัวกรองข้อมูล)
 • Workshop: สร้างระบบบัญชี ยอดซื้อ ยอดขายของบริษัท
 • TIP & TRICK

วันที่ 26 กันยายน 2563: Microsoft Word 2019

 • เรียนรู้ส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมและการใช้แถบเครื่องมือ
 • สร้างเอกสาร ส่วนประกอบต่างๆ แถบเครื่องมือมาตรฐาน การจัดการกับตัวอักษรชั้นสูง การใช้โครงร่าง
 • การตกแต่งเอกสาร การจัดรูปแบบข้อควาวม การใส่รูปร่างอัตโนมัติ กล่องข้อความ การใส่สีให้กับกราฟิก
 • การสร้างและจัดการตาราง แผนภูมิแบบต่างๆ ข้อความศิลป์
 • การใส่รูปภาพ รูปภาพออนไลน์ รูปร่างรูปทรง ร่วมกับตั้งค่าการจัดวาง
 • การใช้เท็มเพลต และสไตล์ สำเร็จรูป
 • แผนผังองค์กร แทรกสมการ การใส่หัว-ท้าย กระดาษ (Header & Footer)
 • การสร้างตาราง เช่น ตารางใบลงชื่อเข้าประชุม
 • ทดลองพิมพ์ชิ้นงานเอกสาร การปรับแก้ไขข้อความอย่างรวดเร็ว
 • การสร้าง รับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
 • TIP & TRICK และการใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่น ๆ

รูปแบบการฝึกอบรม
1.บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
2.ลงมือปฏิบัติการจริง

ค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนท่านละ 2,500 บาท (สองพันห้าร้อยบาทถ้วน) อัตราดังกล่าวได้รวม

 1. ค่าตอบแทนวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากร และทีมงาน
 2. ค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่มพร้อมกระเป๋าใส่เอกสาร และปากกา
 3. คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่องต่อ 1 ท่าน
 4. อาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน 4 มื้อ
 5. อาหารกลางวัน จำนวน 2 มื้อ
 6. วุฒิบัตรผู้ผ่านการเข้ารับการพัฒนา

การประเมินผลมอบวุฒิบัตร
ผู้เข้ารับการอบรมต้องมีเวลาเข้าอบรมไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมตลอดหลังสูตรจะได้รับวุฒิบัตร
จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

 การชำระค่าบริการวิชาการ
โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่(โครงการบริการวิชาการ)
เลขที่961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่ง สำเนาใบนำฝากเงิน (Ply in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th หรือ     ID Line: 091 0471908  สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4  โทรศัพท์มือถือ 091-0471908
Website:  http://iipod.hu.ac.th/ Email: iipod@hu.ac.th

…………………………………………………………………….