หลักสูตร Personality Development “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จของงาน”

ดาวน์โหลดเอกสาร/ประวัติวิทยากร      |      สมัครลงทะเบียน

Personality Development

 หลักสูตร “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จของงาน”

วันศุกร์ที่  20 พฤศจิกายน 2563  เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

……………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

ภาพลักษณ์นับเป็นส่วนสำคัญของผู้คนในทุกสาขาอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นผู้จบการศึกษาใหม่ ผู้ทำงานประจำ เจ้าของกิจการ ผู้บริหาร นักธุรกิจ ฯลฯ ทุกคนล้วนต้องการมีบุคลิกภาพที่ดูดีเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นในตนเองและก้าวสู่ความสำเร็จที่มากขึ้น ภาพลักษณ์ที่ดีจะเป็นเสน่ห์ดึงดูดใจให้ผู้ที่พบเห็น อยากร่วมมือ สนับสนุน ช่วยเหลือ ทั้งจากลูกค้า ผู้ร่วมงานทุกระดับ และคนรอบข้าง นับเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะนำพาองค์กรสู่ความรุ่งโรจน์ในโลกใบใหม่ (New Economy)

หลักสูตร  “การพัฒนาบุคลิกภาพเพื่อความสำเร็จของงาน”  เป็นอีกปัจจัยสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมให้บุคลากรของท่าน ได้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของบุคลิกภาพ  เข้าใจการดูแลภาพลักษณ์บนใบหน้า การดูแลรูปร่าง การแต่งกายที่เหมาะสม สามารถแสดงท่วงท่าอิริยาบถที่สง่างาม สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานและเป็นภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจ และเกิดแรงบันดาลใจ ในเรื่องของการพัฒนาบุคลิกภาพ
 2. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจในการเลือกเสื้อผ้าให้เหมาะกับบุคลิกภาพ และแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่และกาลเทศะ
 1. เพื่อให้เข้าใจถึงมารยาทที่สำคัญ และเป็นสากลในสังคม เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ ได้อย่างเหมาะสม
 2. เพื่อให้เข้าใจถึงเทคนิคการแต่งหน้าเสริมบุคลิก ให้เหมาะสมกับตัวเอง (ทั้งสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี)

สิ่งที่ผู้เข้าอบรมได้รับ

 1. ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และเสริมสร้างทักษะในการพัฒนาบุคลิกภาพ ความมั่นใจ การแต่งกาย การแต่งหน้า เซททรงผม และมารยาททางสังคม
 2. ผู้เข้าอบรมมีความมั่นใจในตัวเองและพร้อมที่จะเป็นผู้นำอย่างมืออาชีพ
 3. ผู้เข้าอบรมมีบุคลิกภาพภายในและภายนอกที่มีความมั่นใจ สง่างาม
 4. เป็นผู้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีการสื่อสารภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร

 หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน ผู้ที่ปฎิบัติงานเกี่ยวกับงานบริการ และบุคลากรในทุกส่วนงานที่สนใจจะพัฒนาบุคลิกภาพของตนเอง

รับจำนวนจำกัด 30 ท่าน

หัวข้อการฝึกอบรม

 1. วิเคราะห์บุคลิกของผู้เข้าอบรม ชี้ให้เห็นจุดเด่น จุดด้อย เพื่อรู้แนวทางในการปรับปรุง
 2. ฝึกการวางมาด กิริยาและท่วงท่าอิริยาบถ ทุกการเคลื่อนไหวให้ดูสง่างามแบบมืออาชีพ
 3. เรียนรู้หลักการแต่งกายให้เหมาะสมกับหน้าที่
 4. วิเคราะห์รูปหน้าและผิวหน้าของตัวเอง เพื่อดูแลและแต่งหน้าได้อย่างให้เหมาะสม
 5. เรียนรู้มารยาทพื้นฐานสังคมและการพัฒนาทักษะการปฏิสัมพันธ์
 6. วิเคราะห์รูปหน้าและรูปร่าง เพื่อเลือกทรงผมให้เหมาะกับบุคลิก

วัน/เวลา สถานที่ในการอบรม
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ  โรงแรมในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลา

วิทยากร   คุณสิตา  หวังรชตะรุจ

 • ผู้เชี่ยวชาญหลักสูตรด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ,การแต่งหน้าเพื่อเปลี่ยนบุคลิกภาพสำหรับวัยทำงาน,การนำเสนอและการพูดต่อหน้าชุมชน,เทคนิคการแต่งกายแบบมืออาชีพให้กับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมากมาย
 • ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรมจากสถาบันพัฒนาบุคลิกภาพ John Robert Power

รูปแบบการฝึกอบรม   

 1. บรรยายโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์โปรแกรม Power Point
 2. Workshop สาธิต ฝึกปฏิบติ
 3. เปิดโอกาสซักถาม พร้อมแนะนำ

ค่าธรรมเนียมการบริการวิชาการ

ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตรคนละ 1,800 บาท (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

 • อัตรานี้รวมค่าเอกสารประกอบการบรรยาย 1 เล่ม,วัสดุอุปกรณ์ระหว่างการอบรม
 • อาหารกลางวัน/อาหารว่างและเครื่องดื่ม

โอนเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาราษฎร์อุทิศ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (โครงการบริการวิชาการ) เลขที่ 961-0-19083-9 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ พร้อมส่งสำเนาใบฝากเงิน (Pay in) ไปยัง E-mail: iipod@hu.ac.th สำหรับหลักฐานการโอนฉบับจริงให้นำไปมอบให้เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียนในวันรายงานตัวเข้ารับการอบรม 

ผู้รับผิดชอบโครงการ
สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชั้น 3 อาคาร U-Plaza ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา 90110
มือถือ 091-0471908 โทรศัพท์หมายเลข 074-200392-4
เว็บไซต์ : http://iipod.hu.ac.th// หรือ Email: iipod@hu.ac.th

………………………………………………………………………………………………