วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครสงขลา ให้เข้าพบนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศบาลนครสงขลา นายสมหมาย อธิมุตติกาล และนางสาวอภิชดา สุคนธปติภาค ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขแลสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 – 12.00 น. สถาบันนวัตกรรมพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์กร (IIPOD) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำโดยผู้อำนวยการของสถาบันฯ ได้รับความอนุเคราะห์จากเทศบาลนครสงขลา ให้เข้าพบนายภาสิทธิ์ จันทมุณี รองนายกเทศบาลนครสงขลา นายสมหมาย อธิมุตติกาล และนางสาวอภิชดา สุคนธปติภาค ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขแลสิ่งแวดล้อม เพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) โดยศูนย์ดังกล่าว เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหาดใหญ่และมหาวิทยาลัยบูรพา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการวิชาการ และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ชำนาญการและผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายสาขา โดยให้บริการด้านสิ่งแวดล้อม ด้านวิจัยสิ่งแวดล้อมและสาขาที่เกี่ยวข้อง ด้านวิจัยและประเมินความพึงพอใจ ให้กับองค์กรของภาครัฐ และเอกชน